เผยแพร่ความรู้ มุ่งสู่มวลชน พัฒนาคนเพื่อสังคม
- ทดสอบข่าวสาร 1
- ทดสอบข่าวสาร 2
- ทดสอบข่าวสาร 3
- ทดสอบข่าวสาร 4
- ทดสอบข่าวสาร 5
- ทดสอบข่าวสาร 6
- ทดสอบข่าวสาร 7
- ทดสอบข่าวสาร 8
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- มหาวิทยาลัย
- สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
- กระทรวงศึกษาธิการ
 

ประจำเดือนเมษายน 2561


ผลสอบ Pre-test โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ปี 2561)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะครุศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายชื่อแบ่งกลุ่มการอบรม

รายชื่อการแบ่งกลุ่ม
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ปี 2561)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะครุศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..............................................................................................................................

ตารางโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระหว่างวันที่ 2 - 13 กรกฎาคม 2560
- ตารางอบรมรุ่น 1  (2-4 ก.ค.60)     - รายชื่อนักศึกษารุ่น 1 (คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- ตารางอบรมรุ่น 2  (5-7 ก.ค.60)     - รายชื่อนักศึกษารุ่น 2 (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ)
- ตารางอบรมรุ่น 3  (11-13 ก.ค.60) - รายชื่อนักศึกษารุ่น 3 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ)
**ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าอบรมดังกล่าวเข้ารับการอบรมในวันและเวลาตามตารางอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ตารางอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (1 - 9 พ.ค.60)
- ตารางอบรม
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะครุศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางห้องสอบ Pre-test ภาษาอั
งกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (15, 22 มี.ค.60) 
  วันที่ 15 มีนาคม 2560
   (คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโยลีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์)
    | ห้อง 19/401 | ห้อง 19/501 | ห้อง 19/502 | ห้อง 19/601 | ห้อง 19/602 | 

  วันที่ 22 มีนาคม 2560
   (คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
    | ห้อง 19/401 | ห้อง 19/501 | ห้อง 19/502 | ห้อง 19/601 | ห้อง 19/602 | 

- ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Pre-test) และรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษา
อังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
   - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - คณะวิทยาการจัดการ
   - คณะครุศาสตร์
   - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตารางการอบรมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
   | รุ่น 1 | รุ่น 2 |

- บัญชีรายชื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (16 พ.ย.59)
   | ห้อง 19/401 | ห้อง 19/501 | ห้อง 19/502 | ห้อง 19/601 | ห้อง 19/602 | ห้อง 19/701A |
   ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าสอบตามวันและเวลาดังกล่าว

- โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฯ

 
 
วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2559
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อบุคลิกภาพ  ดูภาพ
วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2559
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อบุคลิกภาพ  ดูภาพ