ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Contact Details

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ (อาคาร 16) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036 - 427485 - 93 ต่อ 26235
โทรสาร 036 - 422610

Email: lc_tru@hotmail.com