รายการ

ดาวน์โหลด
การเปิดสิทธิใช้งานสำหรับนักศึกษาใหม่
วิธีการลงทะเบียนการใช้งาน Internet ระบบ LAN และ Wireless
การเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550