คลังความรู้

เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับเรา

คลินิกเทคโนโลยี คือ    : กลไกความร่วมมือในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือของสถาบันการศึกษาถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน วิสาหกิจชุมชน OTOP และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs

วัตถุประสงค์    :  1. เพื่อสร้างกลไก/ตัวกลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Intermediste Technology Transfer)

  1. เพื่อนำผลงานวิจัยและพัฒนา (องค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์)
  2. เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ในชุมชนและท้องถิ่น
  3. เพื่อให้บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าไปสนับสนุนการพัฒนา

ความเป็นมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเทคโนโลยีกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำโครงการคลินิกเทคโนโลยีขึ้น  ด้วยเหตุผลที่งานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเสริมสร้างชีวิตแก่ประชาชนในสังคม ที่ผ่านมาการถ่ายทอดเทคโนโลยียังขาดกลไกรวมทั้งขาดตัวกลางในพื้นที่ที่จะสามารถเชื่อมโยงงาน การวิจัยและพัฒนากับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความรู้ความต้องการของผู้ใช้ และมีการแพร่กระจายเทคโนโลยีสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีที่การให้บริการ : โครงการที่ดำเนินงานโดยคลินิกเทคโนโลยี

  1. โครงการ การให้คำปรึกษา ข้อมูลเทคโนโลยี และแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
  2. โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)
  3. โครงการการ

หน้าที่รับผิดชอบ     :  คลินิกเทคโนโลยี (CLINIC TECHNOLOGY) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่รวบรวมเทคโนโลยีจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ         และนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาต่อยอดร่วมกับสถาบันการศึกษา ตลอดจนภูมิปัญญาไทยระดับท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัย , สถาบันราชภัฏ,  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และสถาบันที่เกี่ยวข้อง

 

concept11

ภาพกิจกรรม

[Not a valid template]

[Not a valid template]

[Not a valid template]

[Not a valid template]

[Not a valid template]

[Not a valid template]

[Not a valid template]

ติดต่อ

ติดต่อ

ติดต่อ : สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

เลขที่ 321 อาคารศูนย์วิทยาสาสตร์ ชั้น 1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ : 036 – 427384 แฟกส์ : 036 – 427384

E-mail :meehiran.1624@gmai.com

Face book Page :คลินิกเทคโนโลยี มรท

เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด