username
password

   


  สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
แบบเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร
แบบเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร
 


ดูรูปทั้งหมด
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นโยบาย การกำกับดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.2561-2565)
ปฎิทินการประชุมสภาฯ
สายตรงคณะกรรมการสภาฯ
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 07/2560   18/07/2560
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 06/2560   23/06/2560
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 05/2560   05/05/2560
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 04/2560   21/04/2560
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 03/2560   24/03/2559
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2560   24/02/2559
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 01/2560   20/01/2560
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2559   23/12/2559
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2559   18/11/2559
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2559   21/10/2559
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 09/2559   23/09/2559
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 08/2559   19/08/2559
 

 
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 07/2560   18/07/2560
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 06/2560   23/06/2560
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 05/2560   19/05/2560
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 04/2560   21/04/2560
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 03/2560   24/06/2560
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 02/2560   24/02/2560
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 01/2560   20/01/2560
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2559   23/12/2559
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2559   18/11/2559
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2559   21/10/2559
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 09/2559   23/09/255
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 08/2559   19/082559
 

2551|| 2552|| 2553|| 2554|| 2555|| 2556||  


  

Website counter
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถ. นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-412618 โทรสาร 036-412618
http://www.tru.ac.th/council Email : webmaster@tru.ac.th