username
password

   

  สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
แบบเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร
แบบเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร
 

การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติ ของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑

เอกสารการสมัคร และการเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ สรรหาอธิการบดี
๒. แบบสมัครเข้ารับการสรรหาของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (แบบ สอ.๑)
๓. แบบการเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (จากหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ)(แบบ สอ.๒)
๔. หนังสือให้ความยินยอม ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (แบบ สอ.๓)
๕. แบบประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อรับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี (แบบ สอ.๔)
๖. ใบรับรองแพทย์ (แบบ สอ.๕)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การส่งเอกสาร การแสดงวิสัยทัสน์แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การลงคะแนนหยั่งเสียงเพื่อสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดสถานที่ และวิธีการปิดประกาศหาเสียง ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการหยั่งเสียงผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ จากข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถ. นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-412618 โทรสาร 036-412618
http://www.tru.ac.th/sapatru Email : webmaster@tru.ac.th