[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
การดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒรธรรม
การจัดการความรู้
ฐานข้อมูลสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สิ่งพิมพ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Previous
Next
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  

 เริ่มนับ 27เม.ย.2553
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)
 
  

ประเภท : ข่าวการศึกษา
เรื่อง : บทสวดมนต์
ผู้เขียน : culture
เข้าชม : 4954
พุธ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2553 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 56 ครั้ง.

 

สวดมนต์ไหว้พระ
บทสวดนมัสการพระรัตนตรัย
คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
                    อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
                      พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
                    สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
                      ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
                    สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
                      สังฆัง นะมามิ (กราบ)
 
 บทสวดนมัสการ
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระคุณ ๓ ประการ
คือ พระกรุณาคุณ ๑ พระวิสุทธิคุณ ๑ พระปัญญาคุณ ๑
                         (นำ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
                                 (รับพร้อมกัน) อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
                                 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
                                 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
 
บทสวดพระพุทธคุณ
คือ พระคุณของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงรู้ดี รู้ชอบ ด้วยพระองค์เองก่อน
แล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามด้วย
                                       (นำ) อิติปิโส ภะคะวา
                                                 (รับพร้อมกัน) อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
                                       วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู,
                                       อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง
                                       พุทโธ ภะคะวาติ.
 
บทสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ
(ทำนองสรภัญญะ)
(นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ    (รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดาน
                         ตัดมูลเกลศมาร                              บ มิหม่นมิหมองมัว
                         หนึ่งในพระทัยท่าน                         ก็เบิกบานคือดอกบัว
                         ราคี บ พันพัว                                 สุวคนธกำจร
                         องค์ใดประกอบด้วย                        พระกรุณาดังสาคร
                         โปรดหมู่ประชากร                          มละโอฆกันดาร
                         ชี้ทางบรรเทาทุกข์                          และชี้สุขเกษมสานต์
                         ชี้ทางพระนฤพาน                           อันพ้นโศกวิโยคภัย
                         พร้อมเบญจพิธจัก-                          ษุจรัสวิมลใส
                         เห็นเหตุที่ใกล้ไกล                           ก็เจนจบประจักษ์จริง
                         กำจัดน้ำใจหยาบ                             สันดานบาปแห่งชายหญิง
                         สัตว์โลกได้พึ่งพิง                             มละบาปบำเพ็ญบุญ
                         ข้าฯ ขอประณตน้อม                        ศิรเกล้าบังคมคุณ
                         สัมพุทธการุณ -                               ยภาพนั้นนิรันดร ฯ
                               (กราบ)
 
บทสวดพระธรรมคุณ
บทสวดพระธรรมคุณ คือ คุณของพระธรรม
พระธรรม ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติ มิให้ตกไปในที่ชั่ว
                          (นำ) สวากขาโต
                                                 (รับพร้อมกัน) ภะคะวะตา ธัมโม
                                 สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก,
                                 โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ
 
บทสวดระลึกถึงพระธรรมคุณ
(ทำนองสรภัญญะ)
 
                     (นำ) ธรรมะคือคุณากร   (รับพร้อมกัน)   ส่วนชอบสาธร
                            ดุจดวงประทีปชัชวาล
                                      แห่งองค์พระศาสดาจารย์             ส่องสัตว์สันดาน
                            สว่างกระจ่างใจมล
                                      ธรรมใดนับโดยมรรคผล              เป็นแปดพึงยล
                            และเก้ากับทั้งนฤพาน
                                      สมญาโลกอุดรพิสดาร                 อันลึกโอฬาร
                            พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
                                      อีกธรรมต้นทางครรไล                 นามขนานขานไข
                            ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง
                                      คือทางดำเนินดุจคลอง                ให้ล่วงลุปอง
                            ยังโลกอุดรโดยตรง
                                      ข้าฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์               นบธรรมจำนง
                            ด้วยจิตและกายวาจา
    (กราบ)
 
 
บทสวดพระสังฆคุณ
บทสวดพระสังฆคุณคือ คุณของพระสงฆ์
พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
แล้วสอนผู้อื่นให้ทำตามด้วย
 
                              (นำ) สุปะฏิปันโน  
                                                     (รับพร้อมกัน) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
                                               อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
                                               ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
                                               สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
                                               ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,
                                               เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
                                               อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย
                                               อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ 
 
                                                               บทสวดระลึกถึงพระสังฆคุณ
   (สวดทำนองสรภัญญะ)
                     (นำ)     สงฆ์ใดสาวกศาสดา 
                                                            (รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา
                                แต่องค์สมเด็จภควันต์
                                                    เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร -           ลุทางที่อัน
                                ระงับและดับทุกข์ภัย
                                                    โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร            ปัญญาผ่องใส
                                สะอาดและปราศมัวหมอง
                                                    เหินห่างทางข้าศึกปอง             บ มิลำพอง
                                ด้วยกายและวาจาใจ
                                                    เป็นเนื้อนาบุญอันไพ -               ศาลแต่โลกัย
                                และเกิดพิบูลย์พูนผล                สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์
                                อเนกจะนับเหลือตรา
                                                    ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา              พกทรงคุณา
                                นุคุณประดุจรำพัน
                                                    ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์             พระไตรรัตน์อัน
                                อุดมดิเรกนิรัติสัย
                                                    จงช่วยขจัดโพยภัย                   อันตรายใดใด
                                จงดับและกลับเสื่อมสูญ
                                     (กราบ)
 
บทสวดชัยสิทธิคาถา หรือ บทพาหุง
                          แสดงถึงชัยชนะของพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งทรงชนะพญามาร 
                               พร้อมด้วยเสนามาร ด้วยบารมี ๑๐ มีทานบารมี เป็นต้น
 
            (นำ) พาหุง
                            (รับพร้อมกัน) สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
                             ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
                             ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
                             ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง
 
 
(สวดทำนองสรภัญญะ)
                               (นำ) ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุท –
                                                (รับพร้อมกัน) ธะวิสุทธะศาสดา
                                      ตรัสรู้อนุตตะระสมา                ธิ ณ โพธิบัลลังก์
                                                ขุนมารสหัสสะพหุพา              หุวิชาวิชิตขลัง
                                      ขี่คีริเมขละประทัง                   คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ
                                                แสร้งเสกสราวุธะประดิษฐ์        กละคิดจะรอนราญ
                                      รุมพลพหลยุหปาน                   พระสมุททะนองมา
                                                หวังเพื่อผจญวรมุนิน                ทะสุชินนะราชา
                                      พระปราบพหลพยุหะมา -          ระมะเลืองมะลายสูญ
                                      ด้วยเดชะองค์พระทศพล           สุวิมลละไพบูลย์
                                      ทานาทิธรรมะวิธิกูล                  ชนะน้อมมโนตาม
                                                ด้วยเดชะสัจจะวะจะนา              และนะมามิองค์สาม
                                      ขอจงนิกรพละสยาม                  ชยะสิทธิทุกวาร
                                                ถึงแม้จะมีอริวิเศษ                      พละเดชะเทียมมาร
                                      ขอไทยผจญพิชิตะผลาญ           อริแม้นมุนินทร
            (กราบ ๓ ครั้ง)
 
 
                               “กำหนดที่ลิ้นปี่  หายใจยาว ๆ
                                สำรวมเวลาสวดมนต์   นั้นน่ะได้บุญแล้ว
                  จากหนังสือกฎแห่งกรรมเล่ม ๙ เรื่อง วิธีแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล
       โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์
       วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
 
 
 
บทสวดเคารพพระคุณมารดาบิดา
(ทำนองสรภัญญะ)
 
                                        (นำ) อะนันตคุณะสัมปันนา
                                                                      (รับพร้อมกัน) ชะเนตติชะนะกา อุโภ
                                               มัยหัง มาตาปิตูนังวะ             ปาเท วันทามิ สาทะรัง
 
                                        (นำ) ข้าขอนบชนกคุณ
                                                                      (รับพร้อมกัน) ชนนีเป็นเค้ามูล
                                                  ผู้กอบนุกูลพูน                            ผดุงจวบเจริญวัย
                                                         ฟูมฟักทะนุถนอม                 บ บำราศนิราไกล
                                                  แสนยากเท่าไร ๆ                        บ คิดยากลำบากกาย
                                                         ตรากทนระคนทุกข์              ถนอมเลี้ยง ฤ รู้วาย
                                                  ปกป้องซึ่งอันตราย                     จนได้รอดเป็นกายา
                                                         เปรียบหนักชนกคุณ             ชนนีคือภูผา
                                                  ใหญ่พื้นพสุนธรา                         ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน
                                                         เหลือที่จะแทนทด                 จะสนองคุณานันต์
                                                   แท้ปูชนียอัน                              อุดมเลิศประเสริฐคุณ
                                                                                      (กราบ)
 
                   บทสวดเคารพคุณครูอาจารย์
                      (ทำนองสรภัญญะ)
 
                                      (นำ) ปาเจราจะริยา โหนติ
                                                                       (รับพร้อมกัน) คุณุตตะรานุสาสะกา
                                             ปัญญาวุฑฒิ กะเรเต เต ทินโนวาเท นะมามิหัง
 
                                     (นำ) อนึ่งข้าขอคำนับน้อม
                                                                      (รับพร้อมกัน) ต่อพระครูผู้การุณ
                                     โอบเอื้อและเจือจุน                         อนุสาสน์ทุกสิ่งสรรพ์
                                                ยัง บ ทราบก็ได้ทราบ                    ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน
                                                ชี้แจงและแบ่งปัน                          ขยายอัตถ์ให้ชัดเจน
                                                      จิตมากด้วยเมตตา                   และกรุณา บ เอียงเอน
                                                 เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์            ให้ฉลาดและแหลมคม
                                                      ขจัดเขลาบรรเทาโม-                หะจิตมืดที่งุนงม
                                                 กังขา ณ อารมณ์                          ก็สว่างกระจ่างใจ
                                                      คุณส่วนนี้ควรนับ                     ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร
                                                 ควรนึกและตรึกใน                        จิตน้อมนิยมชม
                (กราบ)
       
                                                (เมื่อสวดจบตรงนี้แล้ว ให้เตรียมตัวนั่งสมาธิ โดยกล่าวคำอธิษฐาน
                    ก่อนทำสมาธิ  และกล่าวบทแผ่เมตตาหลังทำสมาธิ ดังนี้)     
 
               คำอธิษฐานก่อนทำสมาธิ
               อิมาหัง ภันเต ภะคะวา อัตตะภาวัง ภะคะวะโต ปริจจะชามิ.   
                       ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้ 
                          เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า          
                          ด้วยอานิสงส์ของการทำสัจกริยานี้
                          ขอให้จิตของข้าพเจ้ารวมเข้าเป็นหนึ่ง โดยเร็วพลัน เทอญ
 
              บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
                        สัตเพ สัตตา    สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย  ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
                        อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่ กันและกันเลย
                        อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน   ซึ่งกันและกันเลย
                        อะนีฆา โหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
                              สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้น   จากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ
 
              บทแผ่ส่วนกุศล
                       อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร 
             ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า
                       ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข
                       อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย 
             ของส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า
                       ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข
                       อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุคุรูปัชฌายาจริยา
          ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า  
               ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข
                      อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา 
            ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง
                      ขอให้เทวดาทั้งหลาย  ทั้งปวงมีความสุข
                      อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเปตา 
            ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง 
                      ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
 
                      อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี  
            ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง               
               ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง มีความสุข
                      อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพสัตตา
            ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
                            ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ
 
คำถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  อิทัง, มหาราชะ, ภูมิพะลัสสะ, สะราชินิยา โหตุ, สุขิโต โหตุ,                                                             
  อะโรโค โหตุ, ทีฆายุโก โหตุ, มะหาราชะ, ภูมิพะโล, สะราชินี
             ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ, แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ภูมิพลมหาราช, และสมเด็จพระนางเจ้าฯ, พระบรมราชินีนาถ,
  ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ภูมิพลมหาราช, และสมเด็จพระนางเจ้าฯ, พระบรมราชินีนาถ, จงทรงพระเกษมสำราญ,
  ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน, มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน, ชั่วนิรันดร์เทอญ
 
 -คำอธิษฐาน-
 
บทสรรเสริญพระบารมี
      (นำ) ข้าวรพุทธเจ้า (รับพร้อมกัน)
                                เอามโน และศิรกราน                            นบพระภูมิบาล
                                บุญญดิเรก                                           เอกบรมจักริน
                                พระสยามินทร์                                      พระยศยิ่งยง
                                เย็นศิระเพราะพระบริบาล                      ผลพระคุณ ธ รักษา
                                ปวงประชาเป็นสุขศานต์                        ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด
                                จงสฤษดิ์ ดัง                                          หวังวรหฤทัย
                                ดุจถวายชัย  ชโย
 
                         
  
ที่มา    : ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย : หนังสือสวดมนต์ไหว้พระ
: หนังสืออภิมหามงคลธรรม

 
ข่าวการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2554 1ส.ค.2555
      คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 1ส.ค.2555
      โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะ 1พ.ค.2555
      บทสวดมนต์ 22ก.ย.2553

| ยกเลิกวันที่ : 1-1-1970 07:00:00
 
  
This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer   
 Last updated (25/01/2010)  
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to mailto:webmaster@tru.ac.th
Copyright © 2010 Department of Arts and Culture Thepsatri Rajabhat University Thailand 15000  
321 Naraimaharat Rd. Talechupsorn Lopburi 15000 Tel. (036)413096