ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิต
  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2556
**ตรวจสอบคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วุฒิการศึกษา**
2. กรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
3. พิมพ์ใบรายงานตัวที่ได้จากการกรอก แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อนำมารายงานตัว
**บัณฑิตและมหาบัณฑิตจะต้องกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ก่อนจึงจะพิมพ์ใบรายงานตัวได้**
4.รายละเอียดที่บัณฑิต และมหาบัณฑิต ต้องเตรียมมารายงายตัวระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 ณ อาคาร 90 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชั้น5 (อาคาร19)

    
    1. รูปถ่ายสวมครุย (ขนาด 1 นิ้ว)                                   
    2. ค่างานบัณฑิตสัมพันธ์                                                  
    3. ค่าหนังสือคู่มือบัณฑิต                                               
    4. ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตลอดชีพ   
    5. ค่าเช่าชุดครุยปริญญาบัณฑิต                                        
        (ค่ามัดจำ 1,500 บาท ได้รับเงินคืนเมื่อสุ่งชุดคืน)
        ค่าซื้อชุดครุยปริญญาบัณฑิต                                        
    6. ค่าเช่าชุดครุยปริญญามหาบัณฑิต                                
        (ค่ามัดจำ 1,500 บาท ได้รับเงินคืนเมื่อสุ่งชุดคืน)
        ค่าซื้อชุดครุยปริญญามหาบัณฑิต                                 
จำนวน 3       รูป
จำนวน 200   บาท

จำนวน 200   บาท
จำนวน 500   บาท
จำนวน 2,300 บาท

จำนวน 2,100 บาท

จำนวน 2,400 บาท

จำนวน 2,300 บาท
   

เอกสาร   สรุปผลการกรอกแบบสอบถามของบัณฑิตแยกตามวุฒิการศึกษา
Chart.

กราฟแสดงจำนวนบัณฑิตจำแนกตามวุฒการศึกษาที่บันทึกข้อมูลแล้ว

   บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2556
ลำดับ วุฒิการศึกษา จำนวน บันทึกแล้ว ยังไม่ได้บันทึก
1 ครุศาสตรบัณฑิต 310 275(88.71%) 35(11.29%)
2 เทคโนโลยีบัณฑิต 141 124(87.94%) 17(12.06%)
3 นิติศาสตรบัณฑิต 84 60(71.43%) 24(28.57%)
4 นิเทศศาสตรบัณฑิต 8 8(100%) 0(0%)
5 บริหารธุรกิจบัณฑิต 821 747(90.99%) 74(9.01%)
6 บัญชีบัณฑิต 157 154(98.09%) 3(1.91%)
7 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 178 162(91.01%) 16(8.99%)
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต 246 208(84.55%) 38(15.45%)
9 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 44 43(97.73%) 1(2.27%)
10 ศิลปศาสตรบัณฑิต 251 231(92.03%) 20(7.97%)
จำนวนทั้งหมด    2240 2012(89.82%) 228(10.18%)
  เข้ารับ : ไม่เข้ารับ :  


  มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2556
ลำดับ วุฒิการศึกษา จำนวน บันทึกแล้ว ยังไม่ได้บันทึก
1 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 219 143 ( 65.3 %) 76 ( 34.7 %)
2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 86 53 ( 61.63 %) 33 ( 38.37 %)
3 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 309 213 ( 68.93 %) 96 ( 31.07 %)
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 6 5 ( 83.33 %) 1 ( 16.67 %)
5 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 5 1 ( 20 %) 4 ( 80 %)
จำนวนทั้งหมด    625 415( 66.4 %) 210( 33.6 %)
  เข้ารับ : ไม่เข้ารับ :