ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิต
  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2556
**ตรวจสอบคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วุฒิการศึกษา**
2. กรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
3. พิมพ์ใบรายงานตัวที่ได้จากการกรอก แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อนำมารายงานตัว
**บัณฑิตและมหาบัณฑิตจะต้องกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ก่อนจึงจะพิมพ์ใบรายงานตัวได้**
4.รายละเอียดที่บัณฑิต และมหาบัณฑิต ต้องเตรียมมารายงายตัวระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 ณ อาคาร 90 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชั้น5 (อาคาร19)

    
    1. รูปถ่ายสวมครุย (ขนาด 1 นิ้ว)                                   
    2. ค่างานบัณฑิตสัมพันธ์                                                  
    3. ค่าหนังสือคู่มือบัณฑิต                                               
    4. ค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตลอดชีพ   
    5. ค่าเช่าชุดครุยปริญญาบัณฑิต                                        
        (ค่ามัดจำ 1,500 บาท ได้รับเงินคืนเมื่อสุ่งชุดคืน)
        ค่าซื้อชุดครุยปริญญาบัณฑิต                                        
    6. ค่าเช่าชุดครุยปริญญามหาบัณฑิต                                
        (ค่ามัดจำ 1,500 บาท ได้รับเงินคืนเมื่อสุ่งชุดคืน)
        ค่าซื้อชุดครุยปริญญามหาบัณฑิต                                 
จำนวน 3       รูป
จำนวน 200   บาท

จำนวน 200   บาท
จำนวน 500   บาท
จำนวน 2,300 บาท

จำนวน 2,100 บาท

จำนวน 2,400 บาท

จำนวน 2,300 บาท
   

เอกสาร   สรุปผลการกรอกแบบสอบถามของบัณฑิตแยกตามวุฒิการศึกษา
Could not connect: