ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

ผลการประเมินระบบบริการการศึกษา
http://reg.tru.ac.th


มีผู้ประเมินทั้งหมด 113 คน

ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1สถานะภาพ
1. ผู้บริหาร 0 % 0 คน
2. อาจารย์( บุคลากรสายผู้สอน ) 12.39 % 14 คน
3. เจ้าหน้าที่ / พนักงาน( บุคลากรสายสนับสนุน ) 2.65 % 3 คน
4. นักศึกษา 76.99 % 87 คน
4. บุคคลทั่วไป 7.96 % 9 คน

1.2 คณะ / หน่วยงาน ที่สังกัด
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13.27 % 15 คน
2. คณะวิทยาการจัดการ 18.58 % 21 คน
3. คณะครุศาสตร์ 20.35 % 23 คน
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21.24 % 24 คน
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 10.62 % 12 คน
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10.62 % 12 คน
7. สำนักงานอธิการบดี 0 % 0 คน
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 % 0 คน
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 % 0 คน
10. สำนักวิทยบริการฯ 0 % 0 คน
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์ 0 % 0 คน
12. โรงเรียนสาธิตฯ 0 % 0 คน
13. อื่นๆ 5.31 % 6 คน

1.3 วัตถุประสงค์การใช้บริการ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. สืบข้อมูล 45.03 % 68 คน
2.ใช้ในการวางแผน/ประกอบการตัดสินใจ/ ประกอบการทำงานตามพันธกิจ 5.3 % 8 คน
3. กรอก/บันทึกข้อมูล 27.81 % 42 คน
4. อื่นๆ 21.85 % 33 คน

1.4 ความถี่ในการใช้งานระบบ
1. 1-5 ครั้ง/สัปดาห์ 76.11 % 86 คน
2. 5-10 ครั้ง/สัปดาห์ 17.7 % 20 คน
3. มากกว่า 10 ครั้ง/สัปดาห์ 6.19 % 7 คน

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

2.1 ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
2.1.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 53.98 % 61 คน
ดี 33.63 % 38 คน
ปานกลาง 7.08 % 8 คน
พอใช้ 4.42 % 5 คน
ควรปรับปรุง 0.88 % 1 คน

2.1.3 ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 0 % 0 คน
ดี 0 % 0 คน
ปานกลาง 0 % 0 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % 0 คน

2.1.5 ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 39.82 % 45 คน
ดี 47.79 % 54 คน
ปานกลาง 8.85 % 10 คน
พอใช้ 2.65 % 3 คน
ควรปรับปรุง 0.88 % 1 คน

2.1.7 ความหลากหลายของข้อมูล
ดีมาก 42.48 % 48 คน
ดี 41.59 % 47 คน
ปานกลาง 9.73 % 11 คน
พอใช้ 5.31 % 6 คน
ควรปรับปรุง 0.88 % คน
2.1.2 ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 50.44 % 57 คน
ดี 37.17 % 42 คน
ปานกลาง 7.08 % 8 คน
พอใช้ 3.54 % 4 คน
ควรปรับปรุง 1.77 % 2 คน

2.1.4 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 47.79 % 54 คน
ดี 41.59 % 47 คน
ปานกลาง 7.08 % 8 คน
พอใช้ 2.65 % 3 คน
ควรปรับปรุง 0.88 % 1 คน

2.1.6 ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 35.4 % 40 คน
ดี 51.33 % 58 คน
ปานกลาง 7.08 % 8 คน
พอใช้ 4.42 % 5 คน
ควรปรับปรุง 1.77 % คน

2.1.8 การใช้งานประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 45.13 % 51 คน
ดี 42.48 % 48 คน
ปานกลาง 7.96 % 9 คน
พอใช้ 3.54 % 4 คน
ควรปรับปรุง 0.88 % 1 คน


หัวข้ออประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD
1. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
2. ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
3. ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
5. ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
6. ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
7. ความหลากหลายของข้อมูล
8. การใช้งานประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
รวม
4.35
4.31
4.37
4.33
4.23
4.14
4.33
4.27
4.29
0.86
0.88
0.85
0.79
0.79
0.86
0.88
0.82
0.63
2.2 ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
2.2.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 42.48 % 48 คน
ดี 41.59 % 47 คน
ปานกลาง 7.96 % 9 คน
พอใช้ 4.42 % 5 คน
ควรปรับปรุง 3.54 % 48 คน

2.2.3 ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 46.02 % 52 คน
ดี 35.4 % 40 คน
ปานกลาง 9.73 % 11 คน
พอใช้ 5.31 % 6 คน
ควรปรับปรุง 3.54 % 4 คน

2.2.5 ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 45.13 % 51 คน
ดี 44.25 % 50 คน
ปานกลาง 6.19 % 7 คน
พอใช้ 2.65 % 3 คน
ควรปรับปรุง 1.77 % 2 คน

2.2.7 ความหลากหลายของข้อมูล
ดีมาก 40.71 % 46 คน
ดี 46.02 % 52 คน
ปานกลาง 7.08 % 8 คน
พอใช้ 3.54 % 4 คน
ควรปรับปรุง 2.65 % 3 คน
2.2.2 ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 45.13 % 51 คน
ดี 39.82 % 45 คน
ปานกลาง 7.96 % 9 คน
พอใช้ 5.31 % 6 คน
ควรปรับปรุง 1.77 % 2 คน

2.2.4 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 49.56 % 56 คน
ดี 35.4 % 40 คน
ปานกลาง 7.96 % 9 คน
พอใช้ 4.42 % 5 คน
ควรปรับปรุง 2.65 % 3 คน

2.2.6 ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 42.48 % 48 คน
ดี 44.25 % 50 คน
ปานกลาง 7.08 % 8 คน
พอใช้ 4.42 % 5 คน
ควรปรับปรุง 1.77 % 2 คนหัวข้ออประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD
1. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
2. ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
3. ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
5. ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
6. ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
7. ความหลากหลายของข้อมูล
รวม
4.15
4.21
4.15
4.25
4.28
4.21
4.19
4.21
0.99
0.93
1.03
0.96
0.84
0.89
0.91
0.63
2.3 ความพึงพอใจในการประมวลผลและความปลอดภัย
2.3.1 การประมวลผลข้อมูลรวดเร็ว
ดีมาก 45.13 % 51 คน
ดี 37.17 % 42 คน
ปานกลาง 8.85 % 10 คน
พอใช้ 6.19 % 7 คน
ควรปรับปรุง 2.65 % 51 คน

2.3.3 มีการจัระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูล
ดีมาก 52.21 % 59 คน
ดี 36.28 % 41 คน
ปานกลาง 4.42 % 5 คน
พอใช้ 5.31 % 6 คน
ควรปรับปรุง 1.77 % 2 คน

2.3.5 มีการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์(log file) ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ดีมาก 38.94 % 44 คน
ดี 48.67 % 55 คน
ปานกลาง 7.08 % 8 คน
พอใช้ 3.54 % 4 คน
ควรปรับปรุง 1.77 % 2 คน

2.3.2 การประมวลผลถูกต้องแม่นยำ
ดีมาก 48.67 % 55 คน
ดี 36.28 % 41 คน
ปานกลาง 8.85 % 10 คน
พอใช้ 3.54 % 4 คน
ควรปรับปรุง 2.65 % 3 คน

2.3.4 มีการป้องกันความผิดพลาดของระบบจากการใช้งาน
ดีมาก 42.48 % 48 คน
ดี 43.36 % 49 คน
ปานกลาง 6.19 % 7 คน
พอใช้ 5.31 % 6 คน
ควรปรับปรุง 2.65 % 3 คน

2.3.6 มีการสำรองข้อมูลสารสนเทศตามระยะเวลาที่กำหนด
ดีมาก 42.48 % 48 คน
ดี 44.25 % 50 คน
ปานกลาง 7.96 % 9 คน
พอใช้ 3.54 % 4 คน
ควรปรับปรุง 1.77 % 2 คนหัวข้ออประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD
1. การประมวลผลข้อมูลรวดเร็ว
2. การประมวลผลถูกต้องแม่นยำ 
3. มีการจัระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการ เข้าถึงข้อมูล
4. มีการป้องกันความผิดพลาดของระบบจากการใช้งาน
5. มีการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์(log file) ตาม พรบว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ     คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
6. มีการสำรองข้อมูลสารสนเทศตามระยะเวลาที่กำหนด
รวม
4.16
4.25
4.32
4.18
4.19
4.22
4.22
1
0.95
0.91
0.95
0.85
0.87
0.54