ผลการประเมินระบบบริการการศึกษา
http://reg.tru.ac.th


มีผู้ประเมินทั้งหมด 476 คน

ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1สถานะภาพ
1. ผู้บริหาร 0.21 % 1 คน
2. อาจารย์( บุคลากรสายผู้สอน ) 2.94 % 14 คน
3. เจ้าหน้าที่ / พนักงาน( บุคลากรสายสนับสนุน ) 2.1 % 10 คน
4. นักศึกษา 84.24 % 401 คน
4. บุคคลทั่วไป 6.72 % 32 คน

1.2 คณะ / หน่วยงาน ที่สังกัด
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7.77 % 37 คน
2. คณะวิทยาการจัดการ 24.37 % 116 คน
3. คณะครุศาสตร์ 15.55 % 74 คน
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22.9 % 109 คน
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 11.97 % 57 คน
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.62 % 22 คน
7. สำนักงานอธิการบดี 1.05 % 5 คน
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา 0.21 % 1 คน
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0.21 % 1 คน
10. สำนักวิทยบริการฯ 0.21 % 1 คน
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์ 0 % 0 คน
12. โรงเรียนสาธิตฯ 0.21 % 1 คน
13. อื่นๆ 7.14 % 34 คน

1.3 วัตถุประสงค์การใช้บริการ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. สืบข้อมูล 46.03 % 319 คน
2.ใช้ในการวางแผน/ประกอบการตัดสินใจ/ ประกอบการทำงานตามพันธกิจ 14.14 % 98 คน
3. กรอก/บันทึกข้อมูล 22.94 % 159 คน
4. อื่นๆ 16.88 % 117 คน

1.4 ความถี่ในการใช้งานระบบ
1. 1-5 ครั้ง/สัปดาห์ 77.52 % 369 คน
2. 5-10 ครั้ง/สัปดาห์ 11.97 % 57 คน
3. มากกว่า 10 ครั้ง/สัปดาห์ 6.51 % 31 คน

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

2.1 ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
2.1.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 23.11 % 110 คน
ดี 38.03 % 181 คน
ปานกลาง 21.22 % 101 คน
พอใช้ 5.46 % 26 คน
ควรปรับปรุง 8.4 % 40 คน

2.1.3 ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 21.85 % 104 คน
ดี 40.97 % 195 คน
ปานกลาง 18.7 % 89 คน
พอใช้ 6.3 % 30 คน
ควรปรับปรุง 8.4 % 40 คน

2.1.5 ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 22.69 % 108 คน
ดี 33.4 % 159 คน
ปานกลาง 21.43 % 102 คน
พอใช้ 7.14 % 34 คน
ควรปรับปรุง 11.55 % 55 คน

2.1.7 ความหลากหลายของข้อมูล
ดีมาก 20.8 % 99 คน
ดี 34.45 % 164 คน
ปานกลาง 25.63 % 122 คน
พอใช้ 7.98 % 38 คน
ควรปรับปรุง 7.35 % คน
2.1.2 ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 18.49 % 88 คน
ดี 39.5 % 188 คน
ปานกลาง 21.85 % 104 คน
พอใช้ 6.93 % 33 คน
ควรปรับปรุง 9.45 % 45 คน

2.1.4 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 22.06 % 105 คน
ดี 41.81 % 199 คน
ปานกลาง 18.7 % 89 คน
พอใช้ 6.93 % 33 คน
ควรปรับปรุง 6.72 % 32 คน

2.1.6 ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 19.75 % 94 คน
ดี 36.55 % 174 คน
ปานกลาง 24.16 % 115 คน
พอใช้ 7.35 % 35 คน
ควรปรับปรุง 8.4 % คน

2.1.8 การใช้งานประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 22.06 % 105 คน
ดี 36.55 % 174 คน
ปานกลาง 22.06 % 105 คน
พอใช้ 6.93 % 33 คน
ควรปรับปรุง 8.61 % 41 คน


หัวข้ออประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD
1. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
2. ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
3. ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
5. ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
6. ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
7. ความหลากหลายของข้อมูล
8. การใช้งานประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
รวม
3.51
3.39
3.5
3.54
3.37
3.41
3.54
3.45
3.46
1.33
1.33
1.33
1.3
1.41
1.32
1.31
1.34
1
2.2 ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
2.2.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 21.64 % 103 คน
ดี 35.29 % 168 คน
ปานกลาง 21.01 % 100 คน
พอใช้ 7.77 % 37 คน
ควรปรับปรุง 10.5 % 103 คน

2.2.3 ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 20.38 % 97 คน
ดี 32.35 % 154 คน
ปานกลาง 20.59 % 98 คน
พอใช้ 9.24 % 44 คน
ควรปรับปรุง 13.66 % 65 คน

2.2.5 ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 22.48 % 107 คน
ดี 39.08 % 186 คน
ปานกลาง 19.12 % 91 คน
พอใช้ 7.35 % 35 คน
ควรปรับปรุง 8.19 % 39 คน

2.2.7 ความหลากหลายของข้อมูล
ดีมาก 23.53 % 112 คน
ดี 40.76 % 194 คน
ปานกลาง 16.18 % 77 คน
พอใช้ 7.98 % 38 คน
ควรปรับปรุง 7.77 % 37 คน
2.2.2 ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 21.22 % 101 คน
ดี 35.08 % 167 คน
ปานกลาง 20.8 % 99 คน
พอใช้ 7.77 % 37 คน
ควรปรับปรุง 11.34 % 54 คน

2.2.4 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 19.33 % 92 คน
ดี 38.03 % 181 คน
ปานกลาง 22.48 % 107 คน
พอใช้ 7.14 % 34 คน
ควรปรับปรุง 9.24 % 44 คน

2.2.6 ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 17.86 % 85 คน
ดี 38.87 % 185 คน
ปานกลาง 22.69 % 108 คน
พอใช้ 7.35 % 35 คน
ควรปรับปรุง 9.45 % 45 คนหัวข้ออประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD
1. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
2. ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
3. ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
5. ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
6. ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
7. ความหลากหลายของข้อมูล
รวม
3.38
3.36
3.25
3.4
3.49
3.37
3.53
3.4
1.38
1.39
1.43
1.33
1.34
1.33
1.34
0.91