ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

ผลการประเมินระบบบริการการศึกษา
http://reg.tru.ac.th


มีผู้ประเมินทั้งหมด 24 คน

ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1สถานะภาพ
1. ผู้บริหาร 0 % 0 คน
2. อาจารย์( บุคลากรสายผู้สอน ) 0 % 0 คน
3. เจ้าหน้าที่ / พนักงาน( บุคลากรสายสนับสนุน ) 8.33 % 2 คน
4. นักศึกษา 37.5 % 9 คน
4. บุคคลทั่วไป 4.17 % 1 คน

1.2 คณะ / หน่วยงาน ที่สังกัด
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8.33 % 2 คน
2. คณะวิทยาการจัดการ 0 % 0 คน
3. คณะครุศาสตร์ 0 % 0 คน
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 % 0 คน
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 33.33 % 8 คน
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 % 0 คน
7. สำนักงานอธิการบดี 0 % 0 คน
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 % 0 คน
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 % 0 คน
10. สำนักวิทยบริการฯ 4.17 % 1 คน
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์ 0 % 0 คน
12. โรงเรียนสาธิตฯ 0 % 0 คน
13. อื่นๆ 4.17 % 1 คน

1.3 วัตถุประสงค์การใช้บริการ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. สืบข้อมูล 26.32 % 5 คน
2.ใช้ในการวางแผน/ประกอบการตัดสินใจ/ ประกอบการทำงานตามพันธกิจ 31.58 % 6 คน
3. กรอก/บันทึกข้อมูล 21.05 % 4 คน
4. อื่นๆ 21.05 % 4 คน

1.4 ความถี่ในการใช้งานระบบ
1. 1-5 ครั้ง/สัปดาห์ 33.33 % 8 คน
2. 5-10 ครั้ง/สัปดาห์ 16.67 % 4 คน
3. มากกว่า 10 ครั้ง/สัปดาห์ 0 % 0 คน

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

2.1 ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
2.1.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 4.17 % 1 คน
ดี 37.5 % 9 คน
ปานกลาง 8.33 % 2 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % 0 คน

2.1.3 ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 0 % 0 คน
ดี 0 % 0 คน
ปานกลาง 0 % 0 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % 0 คน

2.1.5 ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 12.5 % 3 คน
ดี 25 % 6 คน
ปานกลาง 12.5 % 3 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % 0 คน

2.1.7 ความหลากหลายของข้อมูล
ดีมาก 8.33 % 2 คน
ดี 33.33 % 8 คน
ปานกลาง 8.33 % 2 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % คน
2.1.2 ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 4.17 % 1 คน
ดี 37.5 % 9 คน
ปานกลาง 8.33 % 2 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % 0 คน

2.1.4 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 12.5 % 3 คน
ดี 29.17 % 7 คน
ปานกลาง 8.33 % 2 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % 0 คน

2.1.6 ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 12.5 % 3 คน
ดี 29.17 % 7 คน
ปานกลาง 8.33 % 2 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % คน

2.1.8 การใช้งานประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 12.5 % 3 คน
ดี 29.17 % 7 คน
ปานกลาง 8.33 % 2 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % 0 คน


หัวข้ออประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD
1. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
2. ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
3. ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
5. ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
6. ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
7. ความหลากหลายของข้อมูล
8. การใช้งานประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
รวม
1.96
1.96
2
2.04
2
2.04
2.04
2.04
2.01
1.99
1.99
2.04
2.09
2.06
2.09
2.04
2.09
1.53
2.2 ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
2.2.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 12.5 % 3 คน
ดี 25 % 6 คน
ปานกลาง 12.5 % 3 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % 3 คน

2.2.3 ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 12.5 % 3 คน
ดี 25 % 6 คน
ปานกลาง 12.5 % 3 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % 0 คน

2.2.5 ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 12.5 % 3 คน
ดี 20.83 % 5 คน
ปานกลาง 16.67 % 4 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % 0 คน

2.2.7 ความหลากหลายของข้อมูล
ดีมาก 4.17 % 1 คน
ดี 29.17 % 7 คน
ปานกลาง 16.67 % 4 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % 0 คน
2.2.2 ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 12.5 % 3 คน
ดี 20.83 % 5 คน
ปานกลาง 16.67 % 4 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % 0 คน

2.2.4 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 16.67 % 4 คน
ดี 16.67 % 4 คน
ปานกลาง 16.67 % 4 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % 0 คน

2.2.6 ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ดีมาก 8.33 % 2 คน
ดี 25 % 6 คน
ปานกลาง 16.67 % 4 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % 0 คนหัวข้ออประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD
1. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
2. ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
3. ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
5. ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
6. ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
7. ความหลากหลายของข้อมูล
รวม
2
1.96
2
2
1.96
1.92
1.88
1.96
2.06
2.03
2.06
2.08
2.03
1.98
1.92
1.35
2.3 ความพึงพอใจในการประมวลผลและความปลอดภัย
2.3.1 การประมวลผลข้อมูลรวดเร็ว
ดีมาก 16.67 % 4 คน
ดี 20.83 % 5 คน
ปานกลาง 12.5 % 3 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % 4 คน

2.3.3 มีการจัระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูล
ดีมาก 12.5 % 3 คน
ดี 25 % 6 คน
ปานกลาง 12.5 % 3 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % 0 คน

2.3.5 มีการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์(log file) ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ดีมาก 12.5 % 3 คน
ดี 25 % 6 คน
ปานกลาง 12.5 % 3 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % 0 คน

2.3.2 การประมวลผลถูกต้องแม่นยำ
ดีมาก 16.67 % 4 คน
ดี 20.83 % 5 คน
ปานกลาง 12.5 % 3 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % 0 คน

2.3.4 มีการป้องกันความผิดพลาดของระบบจากการใช้งาน
ดีมาก 8.33 % 2 คน
ดี 29.17 % 7 คน
ปานกลาง 12.5 % 3 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % 0 คน

2.3.6 มีการสำรองข้อมูลสารสนเทศตามระยะเวลาที่กำหนด
ดีมาก 20.83 % 5 คน
ดี 16.67 % 4 คน
ปานกลาง 12.5 % 3 คน
พอใช้ 0 % 0 คน
ควรปรับปรุง 0 % 0 คนหัวข้ออประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า SD
1. การประมวลผลข้อมูลรวดเร็ว
2. การประมวลผลถูกต้องแม่นยำ 
3. มีการจัระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการ เข้าถึงข้อมูล
4. มีการป้องกันความผิดพลาดของระบบจากการใช้งาน
5. มีการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์(log file) ตาม พรบว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ     คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
6. มีการสำรองข้อมูลสารสนเทศตามระยะเวลาที่กำหนด
รวม
2.04
2.04
2
1.96
2
2.08
1.73
2.11
2.11
2.06
2.01
2.06
2.16
1.22