ข่าวมหาวิทยาลัย

Home

ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าง

ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าง ดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอเข้าพักอาศัยฯ

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พฤษภาคม 2559 ที่งานสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Download แบบฟอร์ม


[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อนุมัติวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อนุมัติวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมสึกษา และลูกจ้างประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อคัดเลือกเป้นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมสึกษา และลูกจ้างประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อคัดเลือกเป้นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ประกาศ มรท. เรื่องที่พักอาศัยของ มรท.ว่าง

ประกาศ มรท. เรื่องที่พักอาศัยของ มรท.ว่าง 
ดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอเข้าพักอาศัยฯ
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธ.ค. 58
ที่งานสวัสดิการ กองกลองสำนักงานอธิการบดี


[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

การประกวดแผนธุรกิจ : อาหารแปรรูปจากท้องถิ่น

การประกวดแผนธุรกิจ : อาหารแปรรูปจากท้องถิ่น


วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕9

ณ  ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Download ใบสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา

การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 Download ใบสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 6


โครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 6
อาชีวอนามัยและปลอดภัย : โดย อ.ดร.ศตพล  มุ่งค้ำกลาง
ISO/5ส,จรรยาบรรณวิชาชีพ,กฎหมายแรงงาน/ลิขสิทธิ์ในวิชาชีพ/กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4

รูปภาพการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 11  พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30น. ณ อาคาร 90 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สมรรถนะที่จำเป็นในการทำงาน  -เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร/สืบค้น
การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

รูปภาพการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 4  พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30น. ณ อาคาร 90 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สมรรถนะที่จำเป็นในการทำงาน  -ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/สืบค้น
การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

รูปภาพการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ/-สมัครงาน : ทักษะการเขียนประวัติส่วนตัว ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน
การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1

 

รูปภาพการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1

 

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประธานในพิธี ศาสตราจารย์ประดิษฐ์  พงศ์ทองคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้กล่าวรายงาน อาจารย์ ดร.จิราวรรณ สมหวัง อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ


กรอบแนวคิดสหกิจศึกษา : -หลักการ แนวคิด ความเข้าใจ กระบวนการระเบียบข้อบังคับ เกณฑ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษา


 


ประกาศรางวัลกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2558

ประกาศรางวัลกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2558
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]