ข่าวมหาวิทยาลัย

Home

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2557
กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมการประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กิจกรรมแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการประลองความรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมการประลองความรู้วิทยาศาสตร์

[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ระเบียบ
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ธนาคารออมสินรู้ใจคนรักบ้าน

ธนาคารออมสินรู้ใจคนรักบ้าน
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

รายชื่อผู้มีสิทธิหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายชื่อผู้มีสิทธิหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

มรภ.เตรียมแผน ร่วมการประชุมร่วม 3 สภามหาวิทยาลัย

การประชุมร่วม 3 สภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยของรัฐเป็นองค์กรสูงสุดที่มีหน้าที่กำหนดและกำกับนโยบาย ดูแลการบริหารจัดการ ให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย และพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย เป็นสภาผู้กำกับที่พิทักษ์ธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยอยู่ในครรลองของการบริหารจัดการที่ดี ตามระบบคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ในปัจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ต้องเผชิญกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และในระดับโลก ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้ให้ทันต่อกระแสที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ปฏิรูปการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีสัมพันธภาพที่ดียิ่งขึ้นในการทำงานกับผู้บริหารระดับสูง ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับทั้งสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี รวมถึงเพื่อตอบสนองการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนั้น ได้กำหนดนโยบายให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณากรอบ/แนวทาง/แผนการดำเนินงานในปีต่อๆ ไป เพื่อให้คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ได้แก่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี และเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเรื่องที่สนใจร่วมกัน

สำหรับการประชุมครั้งที่ 5 ในปีนี้ กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of University Governance) การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) การประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (University Community Engagement) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework (UKPSF) for Quality Teaching and Support of Learning) โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจภายนอกเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง การประชุมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพจัดประชุม


มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี จัดงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ IT

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี จัดงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ IT

 

          ในระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับสำนักงานจัดหางาน จ.ลพบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ IT ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ผศ.ขนิษฐา สมร่าง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) กล่าวว่า การจัดงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ IT  ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ให้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้างและสถานประกอบการที่มาร่วมงานได้จำนวนมากในคราวเดียวกัน และเนื่องจากเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเริ่มฟื้นตัว บางอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถหาคนทำงานได้มากเท่าที่ต้องการ การจัดงานนัดพบแรงงานจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สมัครงานและนายจ้างได้มาพบกัน และสัมภาษณ์งานกันโดยตรง ทำให้เกิดการจ้างงานทันทีในวันนี้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และลดปัญหาการว่างงาน อีกทั้ง ผู้ว่างงานยังสามารถลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าได้ทางระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.doe.go.th/joblopburi ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการสมัครงาน โดยผู้สมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ตนี้จะเข้าสัมภาษณ์งานกับนายจ้างได้ในวันงาน

โดยสำนักงานจัดหางาน จ.ลพบุรี ได้ดำเนินการประสานงานให้นายจ้าง / สถานประกอบการในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความต้องการจ้างงาน เข้าร่วมรับสมัครงาน กว่า 50 บริษัท มีตำแหน่งงานว่างกว่า 5,000 อัตรา ซึ่งนอกจากกิจกรรมการรับสมัครงานแล้วยังได้มีการจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะแนวด้านอาชีพ การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและทดสอบความพร้อมทางอาชีพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระวันละ 10 อาชีพ  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ และการจำหน่ายสินค้า O-TOP และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านด้วย

ผู้สนใจสามารถสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3642 7485 ต่อ 15113  


มรภ.เทพสตรีมอบสบท.จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ในช่วงเดือนมีนาคม 2557 สำหรับรายละเอียดกำหนดการของแต่ละโครงการพัฒนาบุคลากร ทางสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทราบในภายหลัง ดังนี้

บุคลากรสายวิชาการ จัดอบรมจำนวน 3 โครงการ

1. โครงการอบรม “อาจารย์ที่ปรึกษา”                                   วันที่ 10 มีนาคม 2557

2. โครงการอบรม “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)        วันที่ 14 มีนาคม 2557

3. โครงการอบรม “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”          วันที่ 17 มีนาคม 2557

บุคลากรสายสนับสนุน จัดอบรมจำนวน 3 โครงการ

1. โครงการอบรม “การบริหารความเสี่ยง”                              วันที่ 13 มีนาคม 2557

2. โครงการอบรม “การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”         วันที่ 18 มีนาคม 2557

3. โครงการอบรม “การบริการด้วยใจ (Service Mind)                 วันที่ 20 มีนาคม 2557

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาบุคลากรได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 1 อาคารลวะศรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3642 7485 ต่อ 11221


มรภ.เทพสตรี เตรียมจัดการประกันคุณภาพการศึกษาจับมือทุกฝ่ายบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพ

มรภ.เทพสตรี เตรียมจัดการประกันคุณภาพการศึกษา จับมือทุกฝ่ายบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพ

          ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดเผยว่า ในปัจจุบันระบบประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต่างก็พัฒนาการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงถือเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันจากกลุ่มย่อยไปจนถึงกลุ่มใหญ่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทุกระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และทุกหน่วยงานในสังกัดตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยทุกฝ่ายมีกรอบและแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน อีกทั้งจะร่วมกันดำเนินการติดตามประเมินผลและรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมร่วมกันและนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินรอบ 4 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีเป้าหมายให้เด็กเป็นคนมีความรู้ ความเป็นไทย  จิตอาสา และก้าวสู่สากล  

          สำหรับกำหนดการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ภาควิชา คณะ และหน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยนั้น อยู่ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2557     


กศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมงานวิถีชีวิตกลุ่มวัฒนธรรม งามสง่าด้วยผ้าทอลพบุรี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมงานวิถีชีวิตกลุ่มวัฒนธรรม งามสง่าด้วยผ้าทอลพบุรี

          รศ.ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดงานวิถีชีวิตกลุ่มวัฒนธรรม งามสง่าด้วยผ้าทอลพบุรี ซึ่งเป็นการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวลพบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายในงานมีการบรรเลงดนตรีไทย การแสดงระบำรัตนโกสินทร์ ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การแสดงวิถีชีวิตกลุ่มวัฒนธรรมโคกเจริญ การแสดงวิถีชีวิตกลุ่มวัฒนธรรมโคกสลุง การแสดงวิถีชีวิตกลุ่มวัฒนธรรมพวน การแสดงทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย การแสดงระบำกลองกัลยา จากสำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ การแสดงชุดวิถีแห่งสายน้ำ การแสดงชุดวิถีท้องทุ่ง และการแสดงชุดวิถีราชสำนัก จากศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ

สำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือการประกวดแม่หญิงไทยงามสง่า ด้วยผ้าทอลพบุรี ซึ่งในขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครสาวงามเข้าร่วมการประกวด โดยสาวงามที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3641 3096   


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เตรียมจัดงานใหญ่คืนสู่เหย้า 94 ปี ชาวครศ.

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เตรียมจัดงานใหญ่คืนสู่เหย้า  94 ปี ชาวครศ.

          ผศ.ดร.เพชรสุดา เพชรใส คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) เปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์ กำหนดจัดงานคืนสู่เหย้า 94 ปี ครศ. “ผูกพันวันเก่าสู่เหย้า ครุฯ เทพสตรี” ในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันและประชาชนทั่วไป ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลา 94 ปีที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการเรียนการสอนและสรรค์สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมกว่า 20 รุ่นแล้ว และพวกเขาเหล่านั้นได้นำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับมาเห็นพัฒนาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เติบโตและแข็งแรงมากขึ้น อีกทั้งยังเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ในอดีต-ปัจจุบัน และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อีกทางหนึ่งด้วย

ผู้สนใจสามารถสำรองโต๊ะที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3641 1112 และที่ 08 6125 9199   


มรภ.เทพสตรีจัดดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

มรภ.เทพสตรีจัดดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

ผศ.ขนิษฐา  สมร่าง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) ในฐานะนักจัดการความสุขของมหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึง การดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ว่า สืบเนื่องจากมติการประชุมร่วม 4 สภา ประจำปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556  ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งทั้ง 4 มหาวิทยาลัยได้ทำข้อตกลงร่วมกันถึงการดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยให้แต่ละมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดโครงการ / กิจกรรม แล้วนำเสนอข้อมูลต่อการประชุมร่วม 4 สภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป สำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ดังนี้

1. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ในการดำเนินโครงการ “นวัตกรรมจัดการสร้างสุข : บูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย” และมีแผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างสุขแก่ “นักจัดการความสุข และอบรมนักสร้าง

สุขในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้วยเครื่องมือชุดสร้างสุข HAPPINOMETER : Happiness Package โดยมีเป้าหมายร่วมกันให้มีระดับความสุขอย่างน้อย 6 ใน 10 ของคะแนนความสุข

          2. การดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้    

ช่วงที่ 1 = แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ซึ่ง

ประกอบด้วย คณะกรรมการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี (คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย) และคณะอนุกรรมการดำเนินการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (คณะอนุกรรมการประกอบด้วยนักจัดการความสุข ได้แก่ ผศ.ขนิษฐา สมร่าง /ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า และนักสร้างสุของค์กร ได้แก่ผู้แทนจากคณะ คณะละ 3 ท่าน) ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ดำเนินการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

          ช่วงที่ 2 =  การดำเนินการสำรวจความสุขของกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แก่ อาจารย์ พนักงาน/บุคลากร และนักศึกษา ในมิติความสุข 8 ด้าน หรือความสุข 8 ประการ ประกอบด้วย 1) Happy Body (สุขภาพดี) 2) Happy Heart (น้ำใจงาม) 3) Happy Relax (การผ่อนคลาย) 4) Happy Brain (หาความรู้) 5) Happy Soul (การมีคุณธรรม หิริ โอตัปปะ) 6) Happy Money (ใช้เงินเป็น) 7) Happy Family (ครอบครัวดี) 8) Happy Society (สังคมดี) โดยใช้เครื่องมือชุดสร้างสุข HAPPINOMETER : Happiness Package ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะทำการสำรวจจำนวน 2 รอบ ในช่วงระยะเวลาดำเนินแผนงานฯ ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2558 คือ รอบแรก ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2556 และรอบ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 โดยมีเป้าหมายร่วมกันให้มีระดับความสุขอย่างน้อย 6 ใน 10 ของคะแนนความสุข ซึ่งเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือสำรวจและประมวลผลแบบออนไลน์ โดยในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยฯ ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านระบบ Internet มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการดำเนินการ และจะเริ่มทำการสำรวจความสุขแบบออนไลน์ รอบแรก ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2557 หลังจากนั้นสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จะทำการประมวลผลจากการสำรวจเพื่อนำเสนอคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง (อธิการบดี) เพื่อให้ทราบว่าแต่ละกลุ่มเป้าหมายต้องการปรับปรุงความสุขในมิติใดมากที่สุด และจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงาน เพื่อกำหนดนโยบายให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนและเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุขต่อไป กำลังดำเนินการ

ช่วงที่ 3 = การถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างสุขแก่ “นักจัดการความสุข” จะดำเนินการผ่าน

กระบวนการประชุมสัมมนาและการจัดการสร้าง “นักสร้างสุของค์กร” จะดำเนินการโดยชุดอบรมการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน Routine to Happiness : R2H

                   ช่วงที่ 4 = นำผลที่ได้จากการสำรวจความสุขมาจัดทำแผนการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy Workplace University) และดำเนินการตามแผน   

ช่วงที่ 5 = ขยายผล “ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ไปยังมหาวิทยาลัยใกล้เคียง

ในพื้นที่เดียวกัน จำนวน 8 มหาวิทยาลัย ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2559 ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์สุดท้ายคือ เพิ่มองค์กรสุขภาวะในประเภทมหาวิทยาลัยทุกภาคทั่วประเทศ ใน พ.ศ. 2559

กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplaces) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจในการดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรและบุคลากรเกิดความสุข และได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจ และดำเนินงานตามแผนเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplaces) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาคมชาวเทพสตรีจะต้องปฏิบัติร่วมกัน