ข่าวมหาวิทยาลัย

Home

การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4

รูปภาพการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 11  พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30น. ณ อาคาร 90 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สมรรถนะที่จำเป็นในการทำงาน  -เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร/สืบค้น
การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

รูปภาพการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 4  พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30น. ณ อาคาร 90 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สมรรถนะที่จำเป็นในการทำงาน  -ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/สืบค้น
การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

รูปภาพการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ/-สมัครงาน : ทักษะการเขียนประวัติส่วนตัว ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน
การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1

 

รูปภาพการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1

 

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประธานในพิธี ศาสตราจารย์ประดิษฐ์  พงศ์ทองคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้กล่าวรายงาน อาจารย์ ดร.จิราวรรณ สมหวัง อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ


กรอบแนวคิดสหกิจศึกษา : -หลักการ แนวคิด ความเข้าใจ กระบวนการระเบียบข้อบังคับ เกณฑ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษา


 


ประกาศรางวัลกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2558

ประกาศรางวัลกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2558
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ข้อมูลกิจกรรมและใบสมัคร งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน
กิจกรรมการประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมการประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กิจกรรมแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการประลองความรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว
กิจกรรมการประลองความรู้ทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมอบรมอาหารไทย


สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมจัดการเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2558 ?มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคตที่ท้าทาย?

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมจัดการเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคตที่ท้าทาย

          ผศ.วันดี  เภาคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยของรัฐเป็นองค์กรสูงสุดที่มีหน้าที่กำหนดและกำกับนโยบาย ดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย และพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย เป็นสภาผู้กำกับที่พิทักษ์ธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยอยู่ในครรลองของการบริหารจัดการที่ดี ตามระบบคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ประกอบกับในปัจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะต้องเผชิญกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศ และในระดับโลก ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้และปรับเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ทันต่อกระแสที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ปฏิรูปการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีสัมพันธภาพที่ดียิ่งขึ้นในการทำงานกับผู้บริหารระดับสูง ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยของแต่ละแห่ง โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับทั้งสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี รวมถึงเพื่อตอบสนองการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนั้นได้กำหนดนโยบายให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (2) เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณากรอบ แนวทาง และแผนการดำเนินงานในปีต่อ ๆ ไป (3) เพื่อให้คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ได้แก่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และ (4) เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเรื่องที่สนใจร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกันของสภามหาวิทยาลัย จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

          ครั้งที่ 1 การประชุมประจำปี พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 13 14 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพ

          ครั้งที่ 2 การประชุมประจำปี พ.ศ. 2554 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 19 20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน อ.ชำอำ จ.เพชรบุรี มีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นเจ้าภาพ 

          ครั้งที่ 3 การประชุมประจำปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เมื่อวันที่ 17 18 พฤษภาคม 2555  ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ

          ครั้งที่ 4 การประชุมประจำปี พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เมื่อวันที่ 16 17 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นเจ้าภาพ

          ครั้งที่ 5 การประชุมประจำปี พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เมื่อวันที่ 15 16 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพ

          สำหรับครั้งที่ 6 การประชุมประจำปี พ.ศ. 2558 นี้ กำหนดให้มีการเสวนาเรื่อง มหาวิทยาลัยไทย :  สู่อนาคตที่ท้าทาย โดยมีหัวข้อย่อยในการเสวนาฏิรูปการศึกษา University Funding นโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไทย และการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยโลก โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจภายนอกเข้าร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง ในระหว่างวันที่ 18 19  มิถุนายน  2558 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หมายเลขโทรศัพท์ 036-427485 ต่อ 18107

 


มรภ.เทพสตรีเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 ? 24 กรกฎาคม 2558

มรภ.เทพสตรีเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2558

ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏ      วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ และด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยภายในกลุ่ม ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาทั้ง 5 แห่ง โดยการลงนามความร่วมมือนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยการนำวิชาการและการวิจัยเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนยังให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนี้มีการดำเนินงานในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติที่ต่อเนื่องกันทุกปี โดยจะมีการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาทั้ง 5 แห่ง 

สำหรับในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 โดยกำหนดให้มีหัวข้อของการประชุมที่ว่า “พัฒนางานวิจัย เพื่อท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน” มีจุดประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยรูปแบบของการจัดการประชุมนั้น ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ        การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีกำหนดการดังนี้

1 – 10 เมษายน 2558    เปิดรับบทความวิจัย

15 มิถุนายน 2558       ประกาศผลการพิจารณา

22 มิถุนายน 2558       ส่งบทความฉบับสมบูรณ์

23 – 24 กรกฎาคม 2558         จัดการประชุมวิชาการ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ      เทพสตรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 หมายเลขโทรศัพท์    036-611201 Email : TRU@GMAIL.COM Website http://research-tru.com


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกำหนดจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ?1st I-TECH CON? 24 ? 26 มิถุนายน 2558

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกำหนดจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 “1st  I-TECH CON” 24 – 26 มิถุนายน  2558

 

          ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 24 – 26  มิถุนายน  2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 “1st  I-TECH CON” (The 1st National Conference of Industrial Technology) ณ อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 27) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้แก่นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สู่สาธารณชน เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยในการที่จะร่วมมือกันทำงานวิจัยเชิงบูรณราการต่อไปในอนาคตทั้งในระดับองค์กรวิชาการและชุมชน อีกทั้งยังเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนางานวิจัยตอบสนองความต้องการของสังคมจนนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติและสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยที่ยั่งยืนสืบไป เพราะการวิจัยนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศชาติ ดังนั้นงานวิจัยจึงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความสามารถในการเพิ่มการแข่งขันทั้งของบุคคลและประเทศชาติ ดังนั้นการพัฒนาประเทศไทยจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างปัญญา ทักษะ การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งอุดมปัญญา ซึ่งกระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญในการสร้างปัญญาพัฒนาประเทศ

กำหนดการประชุม

          ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดโครงการได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หมายเลขโทรศัพท์ 036-422125 หรือที่ 036-427485 ต่อ 24815   


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เตรียมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เตรียมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558  

 

          ผศ.ดร.ฐาปกรณ์  แก้วเงิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 18  สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเป็นประจำในทุปีที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558  “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยในปีนี้กำหนดจัดงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 18  สิงหาคม  2558 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ซึ่งเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยการจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 นิทรรศกาลเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย รัชกาลที่ 9 นิทรรศการด้านวิชาการ science show  นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น และนอกจากนี้ยังมีการประกวดและแข่งขันอีกหลายรายการ อาทิ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แข่งขันความสามารถทางทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ การประลองความรู้ทางคณิตศาสตร์ และการประลองความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง การจัดกิจกรรมการประชุม สัมมนา บรรยาย และการอภิปรายทางวิชาการแก่ครูผู้สอนและผู้สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย

          การจัดกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่มีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทยแล้ว ยังเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของบุคลากรและหน่วยงานในเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ไทย ให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน อีกทั้งยังเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่เยาวชน เน้นให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ และนับเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่กิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจกันของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสถานศึกษาและองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนด้วย


รับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารยูงรำแพน ชั้น 1 อาคารเทพธานีเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารยูงรำแพน ชั้น 1 อาคารเทพธานีเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สอบถาม สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ โทร. 036-427485 ต่อ 11240/uni2012/UserFiles/File/CCF03062558(1).pdf

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2. รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมครดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

3.  แบบกรอกประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี