ข่าวมหาวิทยาลัย

Home

รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมสึกษา และลูกจ้างประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อคัดเลือกเป้นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมสึกษา และลูกจ้างประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อคัดเลือกเป้นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ประกาศ มรท. เรื่องที่พักอาศัยของ มรท.ว่าง

ประกาศ มรท. เรื่องที่พักอาศัยของ มรท.ว่าง 
ดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอเข้าพักอาศัยฯ
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธ.ค. 58
ที่งานสวัสดิการ กองกลองสำนักงานอธิการบดี


[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

การประกวดแผนธุรกิจ : อาหารแปรรูปจากท้องถิ่น

การประกวดแผนธุรกิจ : อาหารแปรรูปจากท้องถิ่น


วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕9

ณ  ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Download ใบสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา

การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 Download ใบสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 6


โครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 6
อาชีวอนามัยและปลอดภัย : โดย อ.ดร.ศตพล  มุ่งค้ำกลาง
ISO/5ส,จรรยาบรรณวิชาชีพ,กฎหมายแรงงาน/ลิขสิทธิ์ในวิชาชีพ/กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4

รูปภาพการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 11  พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30น. ณ อาคาร 90 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สมรรถนะที่จำเป็นในการทำงาน  -เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร/สืบค้น
การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

รูปภาพการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 4  พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30น. ณ อาคาร 90 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สมรรถนะที่จำเป็นในการทำงาน  -ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/สืบค้น
การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

รูปภาพการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ/-สมัครงาน : ทักษะการเขียนประวัติส่วนตัว ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน
การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1

 

รูปภาพการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1

 

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประธานในพิธี ศาสตราจารย์ประดิษฐ์  พงศ์ทองคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้กล่าวรายงาน อาจารย์ ดร.จิราวรรณ สมหวัง อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ


กรอบแนวคิดสหกิจศึกษา : -หลักการ แนวคิด ความเข้าใจ กระบวนการระเบียบข้อบังคับ เกณฑ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษา


 


ประกาศรางวัลกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2558

ประกาศรางวัลกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2558
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ข้อมูลกิจกรรมและใบสมัคร งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน
กิจกรรมการประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมการประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กิจกรรมแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการประลองความรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว
กิจกรรมการประลองความรู้ทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมอบรมอาหารไทย


สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมจัดการเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2558 ?มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคตที่ท้าทาย?

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมจัดการเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคตที่ท้าทาย

          ผศ.วันดี  เภาคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยของรัฐเป็นองค์กรสูงสุดที่มีหน้าที่กำหนดและกำกับนโยบาย ดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย และพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย เป็นสภาผู้กำกับที่พิทักษ์ธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยอยู่ในครรลองของการบริหารจัดการที่ดี ตามระบบคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ประกอบกับในปัจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะต้องเผชิญกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศ และในระดับโลก ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้และปรับเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ทันต่อกระแสที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ปฏิรูปการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีสัมพันธภาพที่ดียิ่งขึ้นในการทำงานกับผู้บริหารระดับสูง ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยของแต่ละแห่ง โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับทั้งสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี รวมถึงเพื่อตอบสนองการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนั้นได้กำหนดนโยบายให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (2) เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณากรอบ แนวทาง และแผนการดำเนินงานในปีต่อ ๆ ไป (3) เพื่อให้คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ได้แก่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และ (4) เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเรื่องที่สนใจร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกันของสภามหาวิทยาลัย จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

          ครั้งที่ 1 การประชุมประจำปี พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 13 14 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพ

          ครั้งที่ 2 การประชุมประจำปี พ.ศ. 2554 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 19 20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน อ.ชำอำ จ.เพชรบุรี มีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นเจ้าภาพ 

          ครั้งที่ 3 การประชุมประจำปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เมื่อวันที่ 17 18 พฤษภาคม 2555  ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ

          ครั้งที่ 4 การประชุมประจำปี พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เมื่อวันที่ 16 17 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นเจ้าภาพ

          ครั้งที่ 5 การประชุมประจำปี พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เมื่อวันที่ 15 16 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพ

          สำหรับครั้งที่ 6 การประชุมประจำปี พ.ศ. 2558 นี้ กำหนดให้มีการเสวนาเรื่อง มหาวิทยาลัยไทย :  สู่อนาคตที่ท้าทาย โดยมีหัวข้อย่อยในการเสวนาฏิรูปการศึกษา University Funding นโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไทย และการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยโลก โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจภายนอกเข้าร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง ในระหว่างวันที่ 18 19  มิถุนายน  2558 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หมายเลขโทรศัพท์ 036-427485 ต่อ 18107