ข่าวมหาวิทยาลัย

Home

ขอเชิญร่วมงานไอทีวิชาการ 2016 เทคโนโลยีกับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

“ขอเชิญร่วมงานไอทีวิชาการ 2016 เทคโนโลยีกับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัครได้ที่ https://sites.google.com/a/lawasri.tru.ac.th/itfair2016/


กำหนดการ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 11 -13 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดการ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559
ที่ 11 – 13 สิงหาคม  2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายชื่อบัณฑิต DOWNLOAD
รายชื่อมหาบัณฑิต DOWNLOAD
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2559

กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


ใบสมัครและตารางกิจกรรมประกวดและแข่งขัน

ตารางกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน Download

1. กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์เชิงสะเต็มศึกษา Download

2. กิจกรรมการประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Download

3. กิจกรรมการแข่งขันสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์
 Download

4. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 Download

5. กิจกรรมแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์
 Download

6. กิจกรรมแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์
 Download

7. กิจกรรมการประลองความรู้คณิตศาสตร์
 Download

8. กิจกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว
 Download

9. กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
 Download

10. กิจกรรมการประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Download


ประชุมวิชาการ "พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

การประชุมวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2558

"พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสจร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เอกสาร Download

1. ใบสมัคร Download

2. รูปแบบการเขียนบทความ  Download

3. รูปแบบจัดทำโปสเตอร์  Download

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อนุมัติวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อนุมัติวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมสึกษา และลูกจ้างประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อคัดเลือกเป้นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมสึกษา และลูกจ้างประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อคัดเลือกเป้นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ประกาศ มรท. เรื่องที่พักอาศัยของ มรท.ว่าง

ประกาศ มรท. เรื่องที่พักอาศัยของ มรท.ว่าง 
ดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอเข้าพักอาศัยฯ
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธ.ค. 58
ที่งานสวัสดิการ กองกลองสำนักงานอธิการบดี


[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

การประกวดแผนธุรกิจ : อาหารแปรรูปจากท้องถิ่น

การประกวดแผนธุรกิจ : อาหารแปรรูปจากท้องถิ่น


วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕9

ณ  ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Download ใบสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา

การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 Download ใบสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 6


โครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 6
อาชีวอนามัยและปลอดภัย : โดย อ.ดร.ศตพล  มุ่งค้ำกลาง
ISO/5ส,จรรยาบรรณวิชาชีพ,กฎหมายแรงงาน/ลิขสิทธิ์ในวิชาชีพ/กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4

รูปภาพการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 11  พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30น. ณ อาคาร 90 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สมรรถนะที่จำเป็นในการทำงาน  -เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร/สืบค้น
การดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

รูปภาพการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 4  พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30น. ณ อาคาร 90 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สมรรถนะที่จำเป็นในการทำงาน  -ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/สืบค้น