ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ของนักศึกษาโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

********************************************

ให้นักศึกษาเข้ารายงานตัวในระบบงานทะเบียนออนไลน์ ได้ที่
คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ    http://reg.tru.ac.th
ระหว่างวันที่ 13-27 กรกฎาคม 2556 และชำระเงินลงทะเบียนได้ที่ ธ.กรุงเทพ - ธ.กรุงไทย ได้ทุกสาขา
แต่ถ้าเกินระยะเวลาที่กำหนดให้นักศึกษาพิมพ์ใบลงทะเบียนใหม่ ณ วันที่จะชำระเงิน
และชำระเงินได้ที่ ธ.กรุงเทพ - ธ.กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

ส่งเอกสารรายงานตัวพร้อมทำบัตรนักศึกษาระหว่างวันที่ 13-30 กรกฎาคม 2556
ณ สำนักงานโครงการหลักสูตร รป.ม. อาคาร 16 ชั้น 8


เอกสารประกอบการรายงานตัวดังนี้
1. ใบรายงานตัวที่พิมพ์จากระบบงานทะเบียนออนไลน์ จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
4. สำเนาใบรายงานผลการเรียน(ทรานสคริป) จำนวน 3 ฉบับ
5. ถ้ามีการเปลียนชื่อ,หรือ ชื่อสกุล สำเนาเอกสาร จำนวน 3 ฉบับ
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
7 เิงินค่าทำเนียมทำบัตรนักศึกษา ของ ธ.กรุงเทพ 150 บาท

 

เปิดภาคการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 ห้องเรียน 16/805 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-4456403 หรือ 085-4232134 ในเวลาราชการ