[x]ปิดหน้าต่าง
Start by สำนักงานอธิการบดี & Powered by ## สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ##
There are a lot of flash templates .
ปฏิทินกิจกรรม
<< มิถุนายน 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ระบบงานสารบรรณ
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน
ระบบงานครุภัณฑ์
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน
Member
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ประวัติสำนักงานอธิการบดี


ประวัติสำนักงานอธิการบดี
       


              สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ บริหารจัดการประสานงานและบริการเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์   และอาคารสถานที่ของวิทยาลัยครู โดยเรียกชื่อ               ในระยะแรกตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ว่า   "หัวหน้าสำนักงานอธิการ" เป็นผู้บริหารงานสูงสุด                   มีการจัดองค์การภายในประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ รวม 11 ฝ่าย คือ

                                1. ฝ่ายเลขานุการ                                    2. ฝ่ายการเงิน
                                3. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่                                4. ฝ่ายงานธุรการ

5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์                             6. ฝ่ายพัสดุ
7. ฝ่ายยานพาหนะ                                 8. ฝ่ายสวัสดิการ
9. ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล                   10. ฝ่ายอาคารสถานที่
11. ฝ่ายเอกสารการพิมพ์
ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ได้ผ่านความเห็นชอบของ
รัฐสภาและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 24 มกราคม 2538 มีผลให้วิทยาลัยครูเทพสตรีเปลี่ยนเป็น "สถาบันราชภัฏเทพสตรี" และมีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันฯ โดยเฉพาะสำนักงานอธิการ ได้เปลี่ยนเป็น "สำนักงานอธิการบดี" และมี "ผู้อำนวยการสำนักงาน-อธิการบดี" เป็นผู้บริหารงานจนถึงปัจจุบัน
                        รายนามผู้เคยดำรงตำแหน่งบริหารสำนักงานอธิการบดี (2518 - ปัจจุบัน)
                                    1. นางสาระ       การเวก                          หัวหน้าสำนักงานอธิการ
                                    2. นายวัลลภ      สวัสดิวัลลภ                   หัวหน้าสำนักงานอธิการ
                                    3. ผศ.สุรพงษ์    ปนาทกูล                       หัวหน้าสำนักงานอธิการ
                                    4. ผศ.วีระ         มหาวิจิตร                      หัวหน้าสำนักงานอธิการ
                                    5. นายกิตติ        สุขประเสริฐ                   หัวหน้าสำนักงานอธิการ
                                    6. ผศ.สมศักดิ์    มากบุญ                         ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
                                    7. นางอุทัยวรรณ     ตันหยง                     ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
                                    8. ผศ.พัชรินทร์        เอกจริยวงศ์              ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
                        ในปี พ.ศ. 2542 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการแบ่ง   ส่วนราชการของสถาบันราชภัฏเทพสตรีใหม่ สำหรับสำนักงานอธิการบดี ให้มี "ส่วนอำนวยการ" ดังนั้น สำนักงานอธิการบดี ในปัจจุบัน จึงเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก “ฝ่ายต่าง ๆ” เป็นส่วนราชการ ดังนี้
                                    1. ส่วนอำนวยการ
                                    2. ส่วนบริหารงานบุคคล
                                    3. ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ
                                    4. ส่วนพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อม
                                    5. ส่วนสวัสดิการ           
                                    6. ส่วนประชาสัมพันธ์
                        ในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการเพิ่มหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี อีก 1 หน่วยงาน คือ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ พิมพ์ทองงาม เป็นผู้อำนวยการสำนักงาน
                        ในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี 1 หน่วยงาน คือ ส่วนประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มี นางรัชชนก สวนสีดา เป็นผู้อำนวยการศูนย์
                        ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการเพิ่มชื่อส่วนพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อม จากเดิมเป็นส่วนพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ในปี พ.ศ. 2547 (ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ผ่านความเห็นชอบของ
รัฐสภาและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก วันที่ 14 มิถุนายน 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏเทพสตรี เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” และได้มีการเปลี่ยนแปลงส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะสำนักงานอธิการบดี จะแบ่งส่วนราชการเป็นกอง ซึ่งมีสำนักวางแผนและพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการ และสำนักกิจการนักศึกษา มารวมเป็นส่วนราชการภายในของสำนักงานอธิการบดี
                        ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการในราชกิจจานุเบกษาให้สำนักงานอธิการบดี แบ่งส่วนราชการเป็นกอง จำนวน 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา   
ในปี พ.ศ. 2551 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ” และในปีเดียวกันได้มีการย้ายสำนักงานอธิการบดี มาอยู่ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หรือ อาคาร 16   โดยมีห้องสำนักงานงานธุรการและสารบรรณ งานพัสดุ งานบริหารงานบุคคล งานคลัง และกองบริการ-การศึกษา อยู่ที่ชั้น 1 ห้องสำนักงานงานสวัสดิการ งานประชุมและพิธีการ ห้องพักอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และรองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อยู่ที่ชั้น 2 ห้องสำนักงานกองนโยบายและแผน อยู่ที่ชั้น 3 งานวินัยและนิติการ อยู่ที่ชั้น 7 ยกเว้น งานอาคารสถานที่และบริการ / ส่วนยานพาหนะ / งานประชาสัมพันธ์ และกอง-พัฒนานักศึกษา 
                        ในปี พ.ศ. 2553 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2 / 2553 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ      เทพสตรี เรื่อง การจัดตั้งกองคลัง และการแบ่งส่วนราชการในกองคลัง ดังนี้ 1) งานธุรการ 2) งานการเงินงบประมาณ 3) งานงบประมาณเงินรายได้ 4) งานบัญชี  5) งานพัสดุ    
ปัจจุบันสำนักงานอธิการบดี นับเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนพันธกิจหลักสำคัญของมหาวิทยาลัยโดยรับผิดชอบดูแลให้บริการ     และดำเนินงานเกี่ยวกับงานบุคลากร งานนิติการ งานคลัง งานพัสดุ งานพัฒนาอาคาร สถานที่  และสิ่งแวดล้อม งานสารบรรณ งานประชุม งานยานพาหนะ งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์             งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา และงานบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานอธิการบดีจะต้องกำหนดแผนพัฒนาหน่วยงานให้เป็นระบบ โดยกำหนดเป็นระยะเวลาที่ชัดเจนแน่นอนในการที่จะได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาความพร้อมที่จะปฏิบัติงานทั้งด้านบุคลากร ระบบการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่องานบริการได้ตามเป้าหมายและบังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราภัฏเทพสตรี
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิพงษ์ ศรนารายณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี