[x]ปิดหน้าต่าง
Start by สำนักงานอธิการบดี & Powered by ## สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ##
There are a lot of flash templates .
ปฏิทินกิจกรรม
<< มิถุนายน 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ระบบงานสารบรรณ
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน
ระบบงานครุภัณฑ์
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน
Member
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


 
ปรัชญา  รับผิดชอบ  รอบรู้  คู่คุณธรรม  เลิศล้ำด้านบริการ

วิสัยทัศน์  สำนักงานอธิการบดี มีความพร้อมทางด้านบุคลากร มีระบบงานที่ชัดเจน สามารถให้บริการ และสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ  สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลักสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีหน้าที่บริหารจัดการและรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รับผิดชอบ ดูแล เพื่อให้บริการและดำเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ดำเนินการให้บริการและงานบริหารทั่วไป เพื่อเอื้ออำนวยให้หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์
2. ประสานนโยบายสู่การปฏิบัติ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะต่างๆ การจัดสรรทรัพยากร การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ วิจัยสถาบัน ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดำเนินการให้บริการด้านสนับสนุนงานวิชาการ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และจัดบริการและสวัสดิการเพื่อเอื้ออำนวยต่อนักศึกษาให้มีความพร้อมทางการศึกษา
5. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการคลัง ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ให้บริการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ กำกับและควบคุมงบประมาณการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ ตามแผนงาน ผลผลิตและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตรวจสอบได้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 


สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราภัฏเทพสตรี
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิพงษ์ ศรนารายณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี