Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

เอกสารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ประเมินภายนอกรอบ สาม

joomla lightbox module

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดกิจกรรม สาธิตเทพสตรีวิชาการ 59 open house open class   โดยจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิชการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู อาจารย์ บุคลาการ ตลอดจนเพื่อโรงเรียนใกล้เคียง ชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงผลงาน รวมทั้งยังเป็นเวทีให้ครูและนักเรียนได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เผยแพร่ผลงานของครู  2.เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนและครู  3.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนนำทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงมใช้  4.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และเปิดโอกาสให้โรงเรียนใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรม  <<ภาพกิจกรรม>>

 

phoca thumb l img 2498phoca thumb l img 2508phoca thumb l img 2528phoca thumb l img 2530phoca thumb l img 2531phoca thumb l img 2533phoca thumb l img 2535phoca thumb l img 2537phoca thumb l img 2539phoca thumb l img 2544phoca thumb l img 2552phoca thumb l img 2556phoca thumb l img 2557phoca thumb l img 2564phoca thumb l img 2566phoca thumb l img 2568phoca thumb l img 2572phoca thumb l img 2633

 

 

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

 

 

    

 

 กิจกรรมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
ครบ 70 ปี  วันที่ 9  มิถุนายน  2559

 

   

โครงการคุณลุงผู้ว่าพบนักเรียน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
15 มิถุนายน 2559

 

 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จัดกิจกรรมไหว้ครู วันที่ 23 มิถุนายน 2559

 

กิจกรรมสาธิตเทพสตรีวิชาการ
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1
  • 2
Prev Next

ลูกสาธิตเทพสตรี รักพ่อ "๙ ทส."

07-11-2016 Hits:233 หน้าแรก Super User - avatar Super User

ลูกสาธิตเทพสตรี รักพ่อ &quot;๙ ทส.&quot;

ลูกสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รักพ่อ "๙ ทส." เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งนำโดย ผศ.วันทนี ปานเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยการแปลอักษร ซึ่งใช้นักเรียนในสังกัดสวมเสื้อสีดำและชุดนักเรียน แปรอักษรเป็นคำว่า "๙ ทส." ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  

Read more

แสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม…

07-11-2016 Hits:192 หน้าแรก Super User - avatar Super User

แสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

  วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ณ บริวเณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี  โดยการนำของ ผศ.วันทนี ปานเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ  จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมวถายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  โดยท่านผู้อำนวยการ กล่าวคำแสดงความอาลัย  แต่ต่อจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชฯ 

Read more

สาธิตเทพสตรีวิชาการ 59

19-01-2016 Hits:803 หน้าแรก Super User - avatar Super User

สาธิตเทพสตรีวิชาการ 59

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดกิจกรรม สาธิตเทพสตรีวิชาการ 59 open house open class   โดยจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิชการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู อาจารย์ บุคลาการ ตลอดจนเพื่อโรงเรียนใกล้เคียง ชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงผลงาน รวมทั้งยังเป็นเวทีให้ครูและนักเรียนได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เผยแพร่ผลงานของครู  2.เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนและครู ...

Read more

กิจกรรมบริการวิชาการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร…

29-09-2015 Hits:1012 หน้าแรก Super User - avatar Super User

กิจกรรมบริการวิชาการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

  วันที่ 25 กันยายน 2558  ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จัดกิจกรรมบริการวิชาการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  ณ โรงเรียนจินดารัตน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี  โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  ตามลำดับ 1. มอบสื่อการสอน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ให้แก่ โรงเรียนจินดารัตน์  2. กิจกรรมนันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี 3. กิจกรรมฐานความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ฐาน                          

Read more

รับการประเมินคุณภาพภายใน

22-09-2015 Hits:519 หน้าแรก Noppadol - avatar Noppadol

รับการประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับการประเมินคุณภาพภายในทางการศึกษา จากต้นสังกัด คือ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 17 กันยายน 25558      

Read more

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้สู่ช…

22-09-2015 Hits:1051 หน้าแรก Super User - avatar Super User

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้สู่ชุมชน

โรงเรียนสาธิตสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้สู่ชุมชน  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า  จังหวัดสระบุรี  ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2558   เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสต์ รวมถึงฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ และเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ                                          

Read more
facebook like box joomla
399839
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
131
78
1499
397250
4846
14640
399839

Your IP: 54.145.69.58
Server Time: 2017-04-28 23:42:04
April 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30