Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SATIT TRU SATIT TRUSATIT TRUSATIT TRUSATIT TRU

ประเมินภายนอกรอบ สาม

joomla lightbox module

ผังบริเวณ มรภ.เทพสตรี

joomla lightbox module

      ในวันที่ 18-28 เมษายน 2560  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาและเพื่อให้เกิดความคุ้นเลย

ซึ่งกันและกันในกลุ่มนักเรียน

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

 

 

    

 

 กิจกรรมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
ครบ 70 ปี  วันที่ 9  มิถุนายน  2559

 

   

โครงการคุณลุงผู้ว่าพบนักเรียน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
15 มิถุนายน 2559

 

 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จัดกิจกรรมไหว้ครู วันที่ 23 มิถุนายน 2559

 

กิจกรรมสาธิตเทพสตรีวิชาการ
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

16-06-2017 Hits:27 News Super User - avatar Super User

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

        วันที่ 15 มิถุนายน 2560  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.จินตนา เวชมี รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธาน ในการนี้  - ได้มอบโล่ห์ศิษย์ดีเด่น 4 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายคทาวุธ วีระวงษ์ รองอัยการจังหวัดระยอง  2. ดร.อภิรัฐ ศิระวรกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  3.เรือเอกวรณฐ ปานเจริญ...

Read more

กิจกรรมสาธิตรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม

05-06-2017 Hits:29 News Super User - avatar Super User

กิจกรรมสาธิตรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสาธิตรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๐  มีการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน  ๓  รายการ การตัดสินผลการแข่งขันเป็นดังนี้  ๑. การประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                ชนะเลิศ    คือ  นายชลสิทธิ์       รามัญวงษ์            นักเรียน ชั้น ม.๖/๓                                                                                           ...

Read more

กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ

30-05-2017 Hits:29 News Super User - avatar Super User

กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ

             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช  จัดกิจกรรม "วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ลดอ้วนลงพุง" ให้กันนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.วันทนี ปานเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและให้โอวาทใในการรักษาสุขภาพกับนักเรียนอีกด้วย  

Read more

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 2560

11-05-2017 Hits:47 News Super User - avatar Super User

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 2560

   วันที่ 8 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  ด้วยการให้ชมวีดีทัศน์ประวัติความเป็นมา และข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน และต่อด้วยการฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเป็นนักเรียนสาธิตฯ ที่ดี จาก ผศ.วันทนี ปานเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560  จัดประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน ระดับชั้น ม.2-6  ประจำปีการศึกษา 2559...

Read more

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรีย…

11-05-2017 Hits:58 News Super User - avatar Super User

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนใหม่ 2560

     วันที่ 1 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  ด้วยการนิมนต์พระภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถ มาบรรยายให้ความรู้ แก่นักเรียนและนำพาปฏิบัติให้เกิดความรู้ความชำนาญอีกด้วย  

Read more

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ประจำปี 2…

11-05-2017 Hits:72 News Super User - avatar Super User

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ประจำปี 2560

      ในวันที่ 18-28 เมษายน 2560  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาและเพื่อให้เกิดความคุ้นเลย ซึ่งกันและกันในกลุ่มนักเรียน

Read more

ลูกสาธิตเทพสตรี รักพ่อ "๙ ทส."

07-11-2016 Hits:288 News Super User - avatar Super User

ลูกสาธิตเทพสตรี รักพ่อ "๙ ทส."

ลูกสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รักพ่อ "๙ ทส." เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งนำโดย ผศ.วันทนี ปานเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยการแปลอักษร ซึ่งใช้นักเรียนในสังกัดสวมเสื้อสีดำและชุดนักเรียน แปรอักษรเป็นคำว่า "๙ ทส." ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  

Read more

แสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม…

07-11-2016 Hits:242 News Super User - avatar Super User

แสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

  วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ณ บริวเณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี  โดยการนำของ ผศ.วันทนี ปานเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ  จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมวถายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  โดยท่านผู้อำนวยการ กล่าวคำแสดงความอาลัย  แต่ต่อจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชฯ 

Read more

เอกสารเผยแพร่

----------------------------------

----------------------------------

 

----------------------------------

facebook like box joomla
411331
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
22
134
865
409753
2400
4454
411331

Your IP: 54.161.92.49
Server Time: 2017-07-22 06:36:02
July 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

นาฬิกา

ร.ร.สาธิตฯ แสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

สาธิตวิชาการ 2560 9-10 ก.พ.2560

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปี 2560

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนใหม่ 60

กิจกรรมสาธิตรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม 2560

ลูกสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รักพ่อ "๙ ทส."

สืบสานประเพณีลอยกระทง2559

กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียนใหม่ 60

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2560

พิธีไหว้ครู 2560

กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ 14-16 ธ.ค.2559

กิจกรรมปีใหม่ 2560

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ 60

วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ลดอ้วนลงพุง

กิจกรรมจิตอาสาฯ ครั้งที่ 1