Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SATIT TRU SATIT TRUSATIT TRUSATIT TRUSATIT TRU

ประเมินภายนอกรอบ สาม

joomla lightbox module

ผังบริเวณ มรภ.เทพสตรี

joomla lightbox module

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสาธิตรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๐  มีการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน  ๓  รายการ การตัดสินผลการแข่งขันเป็นดังนี้

 ๑. การประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

               ชนะเลิศ    คือ  นายชลสิทธิ์       รามัญวงษ์            นักเรียน ชั้น ม.๖/๓                                                                                            นายณัฐภัทร์      จักรสิรินนท์           นักเรียน ชั้น ม.๖/๓

              รองชนะเลิศอันดับ ๑   คือ  ด.ญ.ตะวัน         พิพัฒน์พล       นักเรียน ชั้น ม.๒/๒

                                            ด.ช.ณัฐธพงษ์     นันทวีชัยกุล     นักเรียน ชั้น ม.๒/๒

             รองชนะเลิศอันดับ ๒    คือ  น.ส.ฐานิตา        จริยะกุล         นักเรียน ชั้น ม.๖/๓

                                            น.ส.รังสิมันต์      นุ่มดี             นักเรียน ชั้น ม.๖/๓

             ชมเชย               คือ      ด.ญ.จารุชา        ประจงแต่ง      นักเรียน ชั้น ม.๒/๓

                                            ด.ญ.พรพรรณ     กลิ่นบุญ         นักเรียน ชั้น ม.๒/๓

             ชมเชย               คือ     น.ส.เมธาพร        สัจจะเวทะ       นักเรียน ชั้น ม.๖/๓

                                            น.ส.สุวีรยา         อินทสังข์        นักเรียน ชั้น ม.๖/๓

 ๒. การประกวดเรียงความ เรื่อง อุณหภูมิกับชีวิต ปลูกจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม

            ชนะเลิศ       คือ           น.ส.ทิพย์ภรภัทร  วิบูลน์ชาติ         นักเรียน ชั้น ม.๖/๓

            รองชนะเลิศอันดับ ๑   คือ  น.ส.สุวีรยา          อินทสังข์        นักเรียน ชั้น ม.๖/๓

            รองชนะเลิศอันดับ ๒   คือ  ด.ญ.พรพรรณ      กลิ่นบุญ         นักเรียน ชั้น ม.๒/๓

            ชมเชย                 คือ  น.ส.ธัญพร          ดำเกลี้ยง        นักเรียน ชั้น ม.๕/๑

            ชมเชย                 คือ  น.ส.ภัทรภร         วงษ์สุนทร       นักเรียน ชั้น ม.๕/๒

 ๓. การตอบคำถามชิงรางวัล  ( จำนวน 5 ข้อ )

            ได้รับรางวัลข้อที่ 1    คือ  น.ส.พัชราภา     วรรลยางกูร        นักเรียน ชั้น ม.๖/๑            

            ได้รับรางวัลข้อที่ 2    คือ  น.ส.ชลิตา        ตันติสุข            นักเรียน ชั้น ม.๕/๓

            ได้รับรางวัลข้อที่ 3    คือ  น.ส.สุวพิชชา     โชติช่วง            นักเรียน ชั้น ม.๔/๓

            ได้รับรางวัลข้อที่ 4    คือ  น.ส.กัญญาพัชร์  สุพันธุ์วณิช         นักเรียน ชั้น ม.๔/๑

            ได้รับรางวัลข้อที่ 5    คือ  ด.ญ.นงนภัส      บัณฑิตศักดิ์สกุล   นักเรียน ชั้น ม.๓/๔

 

 

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

 

 

    

 

 กิจกรรมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
ครบ 70 ปี  วันที่ 9  มิถุนายน  2559

 

   

โครงการคุณลุงผู้ว่าพบนักเรียน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
15 มิถุนายน 2559

 

 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จัดกิจกรรมไหว้ครู วันที่ 23 มิถุนายน 2559

 

กิจกรรมสาธิตเทพสตรีวิชาการ
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

16-06-2017 Hits:28 News Super User - avatar Super User

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

        วันที่ 15 มิถุนายน 2560  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.จินตนา เวชมี รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธาน ในการนี้  - ได้มอบโล่ห์ศิษย์ดีเด่น 4 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายคทาวุธ วีระวงษ์ รองอัยการจังหวัดระยอง  2. ดร.อภิรัฐ ศิระวรกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  3.เรือเอกวรณฐ ปานเจริญ...

Read more

กิจกรรมสาธิตรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม

05-06-2017 Hits:30 News Super User - avatar Super User

กิจกรรมสาธิตรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสาธิตรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๐  มีการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน  ๓  รายการ การตัดสินผลการแข่งขันเป็นดังนี้  ๑. การประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                ชนะเลิศ    คือ  นายชลสิทธิ์       รามัญวงษ์            นักเรียน ชั้น ม.๖/๓                                                                                           ...

Read more

กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ

30-05-2017 Hits:30 News Super User - avatar Super User

กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ

             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช  จัดกิจกรรม "วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ลดอ้วนลงพุง" ให้กันนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.วันทนี ปานเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและให้โอวาทใในการรักษาสุขภาพกับนักเรียนอีกด้วย  

Read more

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 2560

11-05-2017 Hits:47 News Super User - avatar Super User

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 2560

   วันที่ 8 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  ด้วยการให้ชมวีดีทัศน์ประวัติความเป็นมา และข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน และต่อด้วยการฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเป็นนักเรียนสาธิตฯ ที่ดี จาก ผศ.วันทนี ปานเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560  จัดประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน ระดับชั้น ม.2-6  ประจำปีการศึกษา 2559...

Read more

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรีย…

11-05-2017 Hits:59 News Super User - avatar Super User

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนใหม่ 2560

     วันที่ 1 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  ด้วยการนิมนต์พระภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถ มาบรรยายให้ความรู้ แก่นักเรียนและนำพาปฏิบัติให้เกิดความรู้ความชำนาญอีกด้วย  

Read more

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ประจำปี 2…

11-05-2017 Hits:72 News Super User - avatar Super User

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ประจำปี 2560

      ในวันที่ 18-28 เมษายน 2560  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาและเพื่อให้เกิดความคุ้นเลย ซึ่งกันและกันในกลุ่มนักเรียน

Read more

ลูกสาธิตเทพสตรี รักพ่อ "๙ ทส."

07-11-2016 Hits:289 News Super User - avatar Super User

ลูกสาธิตเทพสตรี รักพ่อ "๙ ทส."

ลูกสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รักพ่อ "๙ ทส." เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งนำโดย ผศ.วันทนี ปานเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยการแปลอักษร ซึ่งใช้นักเรียนในสังกัดสวมเสื้อสีดำและชุดนักเรียน แปรอักษรเป็นคำว่า "๙ ทส." ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  

Read more

แสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม…

07-11-2016 Hits:242 News Super User - avatar Super User

แสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

  วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ณ บริวเณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี  โดยการนำของ ผศ.วันทนี ปานเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ  จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมวถายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  โดยท่านผู้อำนวยการ กล่าวคำแสดงความอาลัย  แต่ต่อจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชฯ 

Read more

เอกสารเผยแพร่

----------------------------------

----------------------------------

 

----------------------------------

facebook like box joomla
411336
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
27
134
870
409753
2405
4454
411336

Your IP: 54.161.92.49
Server Time: 2017-07-22 06:36:56
July 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

นาฬิกา

ร.ร.สาธิตฯ แสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

สาธิตวิชาการ 2560 9-10 ก.พ.2560

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปี 2560

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนใหม่ 60

กิจกรรมสาธิตรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม 2560

ลูกสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รักพ่อ "๙ ทส."

สืบสานประเพณีลอยกระทง2559

กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียนใหม่ 60

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2560

พิธีไหว้ครู 2560

กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ 14-16 ธ.ค.2559

กิจกรรมปีใหม่ 2560

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ 60

วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ลดอ้วนลงพุง

กิจกรรมจิตอาสาฯ ครั้งที่ 1