Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SATIT TRU SATIT TRUSATIT TRUSATIT TRUSATIT TRU

ประเมินภายนอกรอบ สาม

ผังบริเวณ มรภ.เทพสตรี

 

>>ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราภัฏเทพสตรี

 "โรงเรียนลวะศรี"  จังตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463  เป็นชื่อแรกของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ตั้งอยู่บน พื้นที่ 1 ไร่  ถนนวิชาเยนทร์  ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  เปิดสอนเป็น 2 ระดับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เป็นสหศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  รับเฉพาะนักเรียนหญิง อีก 15 ปี ต่อมาเริ่มเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

      พ.ศ. 2483  โรงเรียนได้ย้ายมาตั้งในพื้นที่ของกระทราวงกลาโหม ถนนนารายณ์มหาราช และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสตรีลพบุุรีเทพสตรีวิทยาลัย" สังกัดกรมสามัญศึกษา โดยความช่วยเหลือของทางราชการและเงินส่วนตัวของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2486 เปิดสอนแผนกอนุบาล รับนักเรียนชาย - หญิง เข้าเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จน พ.ศ. 2497 แยกแผนกอนุบาลออก ตั้งเป็นโรงเรียนใหฒ่ พร้อมอาคารที่ใช้ชื่อโรงเรียนอนุบาลลพบุรี มาจนถึงปัจจุบัน    พ.ศ. 2498  โรงเรียนได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเทพสตรี วิทยาลัย" สังกัดกรมการฝึกหัดครู  และได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยครู  ใช้ชื่อ "วิทยาลัยครูเทพสตรี"  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501  พร้อมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อเตรียมไว้สำหรับนักเรียนฝึกหัดครู สังเกตการสอน และฝึกสอน จึงถึง พ.ศ.2521 จึงงดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เปิดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา ใช้ชื่อ "โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเทพสตรี"

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้า ฯ พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" เป็นชื่อ สถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" เมื่อวันที่ 14  กุมกาพันธุ์ พ.ศ. 2535  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเทพสตรี"  และเมื่อสถาบัน ราชภัฏ ได้รับสถาปนาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547  โรงเรียนจึงใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี"

 
   
>>> ปรัชญา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
"ลูกสาธิต ฯ  เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม นำทักษะพัฒนาชีวิต"  
   
>>> เอกลักษณ์ :   สิ่งแวดล้อมดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  

        สิ่งแวดล้อมดี หมายถึง สถานที่ตั้งเหมาะสม มีแหล่งเรียนรู้ภายในหลากหลาย อาคารสถานที่ มีห้องปรับอากาศ และสื่อเทคโนโลยีทีทันสมัยทุกห้อง ครู อาจารย์มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญ ตามวุฒิ ผู้ปกครองมีความพร้อม สนับสนุนให้ความร่วมมือ

         มีความเป็นเลิศทางวิชาการ หมายถึง นักเรียนโดยมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี และดีมาก มีความสามารถในการแข่งขันในระดับมาตรฐานสากล

 
   
>>> อัตลักษณ์ :  มีวินัย  
หมายถึง การยึดมั่นในระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม
 
   
 >>> วิสัยทัศน์  
      เป็น สถานศึกษาชั้นนำ มุ่งสร้างเยาวชนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะที่ดี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
   
>>> พันธกิจ  
     โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันการศึกษาและแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา เปิดโอกาสให้ทุกองค์กรในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพในด้านปัจจัย (Input) กระบวนการ (process) และ ผลผลิต (output)  มีระบบการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและประเทศชาติ  
   
   
   

 

 

 

 

 

 

เอกสารเผยแพร่

----------------------------------

----------------------------------

418583
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
122
119
397
417162
3045
3338
418583

Your IP: 54.224.210.130
Server Time: 2017-09-26 14:36:51
September 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

กิจกรรมสาธิตรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม 2560

ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมถวายเรื่องราชสักการะ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2560

พิธีไหว้ครู 2560

กิจกรรมพรสวรรค์พิชิตฝันได้

นักเรียนแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้บริหาร

กิจกรรมจิตอาสาฯ ครั้งที่ 1

กิจกรรมวันธงชาติไทย

Copyright © 2017 High School Rights Reserved.