Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

เอกสารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ประเมินภายนอกรอบ สาม

 

>>ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราภัฏเทพสตรี

 "โรงเรียนลวะศรี"  จังตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463  เป็นชื่อแรกของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ตั้งอยู่บน พื้นที่ 1 ไร่  ถนนวิชาเยนทร์  ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  เปิดสอนเป็น 2 ระดับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เป็นสหศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  รับเฉพาะนักเรียนหญิง อีก 15 ปี ต่อมาเริ่มเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

      พ.ศ. 2483  โรงเรียนได้ย้ายมาตั้งในพื้นที่ของกระทราวงกลาโหม ถนนนารายณ์มหาราช และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสตรีลพบุุรีเทพสตรีวิทยาลัย" สังกัดกรมสามัญศึกษา โดยความช่วยเหลือของทางราชการและเงินส่วนตัวของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2486 เปิดสอนแผนกอนุบาล รับนักเรียนชาย - หญิง เข้าเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จน พ.ศ. 2497 แยกแผนกอนุบาลออก ตั้งเป็นโรงเรียนใหฒ่ พร้อมอาคารที่ใช้ชื่อโรงเรียนอนุบาลลพบุรี มาจนถึงปัจจุบัน    พ.ศ. 2498  โรงเรียนได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเทพสตรี วิทยาลัย" สังกัดกรมการฝึกหัดครู  และได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยครู  ใช้ชื่อ "วิทยาลัยครูเทพสตรี"  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501  พร้อมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อเตรียมไว้สำหรับนักเรียนฝึกหัดครู สังเกตการสอน และฝึกสอน จึงถึง พ.ศ.2521 จึงงดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เปิดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา ใช้ชื่อ "โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเทพสตรี"

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้า ฯ พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" เป็นชื่อ สถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" เมื่อวันที่ 14  กุมกาพันธุ์ พ.ศ. 2535  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเทพสตรี"  และเมื่อสถาบัน ราชภัฏ ได้รับสถาปนาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547  โรงเรียนจึงใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี"

 
   
>>> ปรัชญา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
"ลูกสาธิต ฯ  เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม นำทักษะพัฒนาชีวิต"  
   
>>> เอกลักษณ์ :   สิ่งแวดล้อมดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  

        สิ่งแวดล้อมดี หมายถึง สถานที่ตั้งเหมาะสม มีแหล่งเรียนรู้ภายในหลากหลาย อาคารสถานที่ มีห้องปรับอากาศ และสื่อเทคโนโลยีทีทันสมัยทุกห้อง ครู อาจารย์มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญ ตามวุฒิ ผู้ปกครองมีความพร้อม สนับสนุนให้ความร่วมมือ

         มีความเป็นเลิศทางวิชาการ หมายถึง นักเรียนโดยมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี และดีมาก มีความสามารถในการแข่งขันในระดับมาตรฐานสากล

 
   
>>> อัตลักษณ์ :  มีวินัย  
หมายถึง การยึดมั่นในระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม
 
   
 >>> วิสัยทัศน์  
      เป็น สถานศึกษาชั้นนำ มุ่งสร้างเยาวชนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะที่ดี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
   
>>> พันธกิจ  
     โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันการศึกษาและแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา เปิดโอกาสให้ทุกองค์กรในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพในด้านปัจจัย (Input) กระบวนการ (process) และ ผลผลิต (output)  มีระบบการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและประเทศชาติ  
   
   
   

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

 

 

    

 

 กิจกรรมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
ครบ 70 ปี  วันที่ 9  มิถุนายน  2559

 

   

โครงการคุณลุงผู้ว่าพบนักเรียน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
15 มิถุนายน 2559

 

 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จัดกิจกรรมไหว้ครู วันที่ 23 มิถุนายน 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

378361
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
234
391
1513
375379
4951
18069
378361

Your IP: 184.73.33.127
Server Time: 2017-02-24 08:37:19
February 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5