Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SATIT TRU SATIT TRUSATIT TRUSATIT TRUSATIT TRU

เอกสารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ประเมินภายนอกรอบ สาม

ผังบริเวณ มรภ.เทพสตรี

 

>>ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราภัฏเทพสตรี

 "โรงเรียนลวะศรี"  จังตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463  เป็นชื่อแรกของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ตั้งอยู่บน พื้นที่ 1 ไร่  ถนนวิชาเยนทร์  ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  เปิดสอนเป็น 2 ระดับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เป็นสหศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  รับเฉพาะนักเรียนหญิง อีก 15 ปี ต่อมาเริ่มเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

      พ.ศ. 2483  โรงเรียนได้ย้ายมาตั้งในพื้นที่ของกระทราวงกลาโหม ถนนนารายณ์มหาราช และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสตรีลพบุุรีเทพสตรีวิทยาลัย" สังกัดกรมสามัญศึกษา โดยความช่วยเหลือของทางราชการและเงินส่วนตัวของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2486 เปิดสอนแผนกอนุบาล รับนักเรียนชาย - หญิง เข้าเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จน พ.ศ. 2497 แยกแผนกอนุบาลออก ตั้งเป็นโรงเรียนใหฒ่ พร้อมอาคารที่ใช้ชื่อโรงเรียนอนุบาลลพบุรี มาจนถึงปัจจุบัน    พ.ศ. 2498  โรงเรียนได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเทพสตรี วิทยาลัย" สังกัดกรมการฝึกหัดครู  และได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยครู  ใช้ชื่อ "วิทยาลัยครูเทพสตรี"  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501  พร้อมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อเตรียมไว้สำหรับนักเรียนฝึกหัดครู สังเกตการสอน และฝึกสอน จึงถึง พ.ศ.2521 จึงงดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เปิดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา ใช้ชื่อ "โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเทพสตรี"

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้า ฯ พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" เป็นชื่อ สถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" เมื่อวันที่ 14  กุมกาพันธุ์ พ.ศ. 2535  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเทพสตรี"  และเมื่อสถาบัน ราชภัฏ ได้รับสถาปนาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547  โรงเรียนจึงใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี"

 
   
>>> ปรัชญา  : ลูกสาธิตฯ มีคุณธรรม นำความรู้ อยู่อย่างมีความสุข  
   
>>> เอกลักษณ์ :   “เป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัย เพื่อผลิตคนดีให้แผ่นดิน”
 
   
>>> อัตลักษณ์ :  “เลิศล้ำวิชาการ  ชี้นำสังคม  จิตแจ่มใส่ ร่างกายแข็งแรง”
 
   
 >>> วิสัยทัศน์  
      เป็นสถานศึกษาชั้นนำที่มุ่งสร้างเยาวชนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
 
   
   
 >>> พันธกิจ

- ผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง มีทักษะศตวรรษที่ 21 เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สุขภาพแข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม 

- ส่งเสริมอาจารย์และบุคลากร ให้มีทักษะในด้านการจัดการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดี

- เป็นแหล่งสาธิตการจัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล


 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

เอกสารเผยแพร่

 

----------------------------------

 ประกวดมารยาทไทย

----------------------------------

 

SATIT TRU NEWS

454874
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
21
94
115
454259
1723
2695
454874

Your IP: 54.81.197.24
Server Time: 2018-06-25 05:57:47
June 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 2561

กิจกรรม Who Am I? ม.ปลาย

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2561

โครงการเปิดประสบการณ์วิทยาศาสตร์อังกฤษและวัฒนธรรม เกาหลี

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

อบรมคุณธรรมนักเรียนใหม่2561

กิจกรรม Who Am I? ม.ต้น

Copyright © 2018 High School Rights Reserved.