ประเภท : รับสมัครนักศึกษา บัณฑิตศึกษา
เรื่อง : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผู้เขียน : student
เข้าชม : 4839
อังคาร ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
รับสมัครนักศึกษา บัณฑิตศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 20 / ส.ค. / 2561
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 16 / ส.ค. / 2561
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 19 / มิ.ย. / 2561
      ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 31 / พ.ค. / 2560
      รายชื่อ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สอบข้อเขียน วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-15.00 น. 22 / พ.ค. / 2560