ปรัชญา

มหาวิทยาลัยทันสมัย ใส่ใจคุณภาพทุกด้าน มีมาตรฐานระดับสากล ประชาชนพึ่งพาได้

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ และรับใช้สังคม

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล และขยายโอกาสทางการศึกษา

2. ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู

3. วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานโครงการอันเนื่อง    มาจากพระราชดำริ

4. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมยุคเศรษฐกิจใหม่

2. บัณฑิตครูมีคุณภาพและศักยภาพทางวิชาการเป็นครูมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสากล

3. งานวิจัยมีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสากล

4. ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นสู่สากล

6. การบริหารมหาวิทยาลัยทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล