มรท.เปิดรับสมัคร นศ.ภาคปกติ ปีการศึกษา 62 รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป/Portfolio
วันที่ : ศุกร์ ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:08:34 รูปภาพ : 12 ภาพ ชม : 71 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี กำหนดให้มีการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป/Portfolio ในหลักสูตรที่ยังรับไม่เต็มจำนวนที่กำหนด
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 8/62
การประชุม คกก.สโมสรอาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/62
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง ประจำปีการศึกษา 61
โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสภาคณาจารย์ฯ มรท.
การบรรยายปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
มรท.ร่วมแสดงดนตรีไทยรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประชุม คกก.เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ 1/62
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 7/62
การประชุม คกก.ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/62
ทำสัญญาเงินกู้ กยศ.