การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 6/62
วันที่ : เสาร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:35:24 รูปภาพ : 17 ภาพ ชม : 44 ครั้ง
คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต / การพิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย / การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย / การพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 / การพิจารณาทะเบียนตำแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หน้า 1

หน้า 1  
 
พิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
อบรม Link Campus Cabling
การประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
การประชุม คกก.จัดที่นั่งบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ฝ่ายตรวจรายชื่อและให้สัญญาณบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ฝ่ายตรวจค้นบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/62
การประชุมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29 RBRU Games
การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4
มรท.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8