การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/63
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 11:11:40 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 71 ครั้ง
อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 / การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 10/63
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
การประชุม คกก.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ มรท. ครั้งที่ 1/63
การประชุม คกก.ดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 1/63
การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6/63
การประชุม คกก.บริหารและจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 1/63
กิจกรรม New Generation Singburi สู่วิถีสร้างบ้านแปงเมือง
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/63
มรท.ถวายตาลปัตรที่ระลึกงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี แก่ เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร และเจ้าอาวาสวัดพีระภูมาราม
การประชุม คกก.จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตฯ ครั้งที่ 3/63