วจก. จัดพิธีไหว้ครู
วันที่ : จันทร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08:42:08 รูปภาพ : 33 ภาพ ชม : 145 ครั้ง
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ธนิดา ภู่แดง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับพิธีไหว้ครูนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 360 คนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู รวมถึงให้นักศึกษาได้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะ โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประเภทเรียนดี และประเภทมีจิตอาสา และขาดแคลนทุนทรัพย์ รวม 17 ทุน
หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 10/63
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
การประชุม คกก.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ มรท. ครั้งที่ 1/63
การประชุม คกก.ดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 1/63
การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6/63
การประชุม คกก.บริหารและจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 1/63
กิจกรรม New Generation Singburi สู่วิถีสร้างบ้านแปงเมือง
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/63
มรท.ถวายตาลปัตรที่ระลึกงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี แก่ เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร และเจ้าอาวาสวัดพีระภูมาราม
การประชุม คกก.จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตฯ ครั้งที่ 3/63