ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 1192 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุมบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดสอบวิชาการนำเสนอผลงานทางดนตรี
นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยของ นศ.สาขาวิชาภาษาไทย
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นศ.วจก.
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/60
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/60
การประชุมโครงสร้างสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ
การประชุม คกก.บริหารงานกิจการ นศ. ครั้งที่ 7/59
เทพสตรีปฏิบัติธรรมนำสุข ถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 7
การประชุมสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้