ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 1182 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 3/60
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/60
เทพสตรีปฏิบัติธรรมนำสุข ถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 6
การประชุมบุคลากรคณะ IT
การประชุมชี้แจงนโยบายการทำงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
การเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มิใช่ผู้บริหาร ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการหรือพนักงาน สายวิชาการ
การประชุม คกก.บริหาร มรท. วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/60
การประชุม คกก.ควบคุมคุณภาพด้านสุขาภิบาลอาหาร มรท. ครั้งที่ 1/60
การแข่งขันกีฬา มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 28 "111 ปี ศรีอยุธยาเกมส์"
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูประจำการ