ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 1062 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
มรท.ต้อนรับทีมงานถ่ายทำหนังสั้นเรื่อง "Believe me...daughter"
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/59
วิพากษ์หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลิติมีเดีย
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งพิเศษ/59
การประชุม คกก.ประจำหน่วยงานสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มรท.ฯ ครั้งที่ 1/59
การประชุม คกก.บริหารทรัพยากรมนุษย์ มรท. ครั้งที่ 9/59
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/59
การประชุม คกก.สมาคมศิษย์เก่า มรท. ครั้งที่ 4/59
การประชุม คกก.ประจำสำนักงานอธิการบดีฯ ครั้งที่ 1/59
การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 9/59