ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 496 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/57
สนอ.จัดอบรมพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพภายใน
ครุศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ
วจก.จัดพิธีไหว้ครู และโครงการส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นราชภัฏ
งานร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู 57
อบรมนักสร้างสุข มรท.
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์
การประชุม คกก. ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี 2559 - 2563