ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 759 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุมคณบดี มรท. ครั้งที่ 5/58
การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
การประชุมโครงการเพชรเทพสตรี คณะ วจก.
การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/58
การอบรมเชิงวิชาการ "กลยุทธ์การสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์"
คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ และการจัดการความรู้
โครงการศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการอบรมเสริมความรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 6/58
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ "ท้องถิ่นศึกษา"