ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะนักศึกษา รปม.รุ่น 11 ทอดผ้าป่าวัดตากฟ้า
วันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:58:51 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 1213 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.เพ็ชรี หมื่นเจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดีนำคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่น 11 ร่วมทอดผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร กว่า 200 รูป ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/60
อบรมการป้องกันอัคคีภัย และการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/60
การประชุมการจัดสรรงบประมาณด้านผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ
การประชุมชี้แจงการติดตาม ตรวจสอบฯ ปีงบประมาณ 2560 ระยะสิ้นปี
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 8/60
มรท.ร่วมวางพวงมาลัยดอกไม้สดสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี)
อบรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาฯ
อบรมบูรณาการสอนแบบ STEM ระดับปฐมวัย รุ่นที่ 4