พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 4695 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/60
อบรมการป้องกันอัคคีภัย และการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/60
การประชุมการจัดสรรงบประมาณด้านผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ
การประชุมชี้แจงการติดตาม ตรวจสอบฯ ปีงบประมาณ 2560 ระยะสิ้นปี
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 8/60
มรท.ร่วมวางพวงมาลัยดอกไม้สดสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี)
อบรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาฯ
อบรมบูรณาการสอนแบบ STEM ระดับปฐมวัย รุ่นที่ 4