พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2556
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:48:31 รูปภาพ : 107 ภาพ ชม : 3967 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
หน้า 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 2  
 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มรภ.นครปฐม ศึกษาดูงานคณะ IT
การประชุมคณบดี มรท. ครั้งที่ 5/58
การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
การประชุมโครงการเพชรเทพสตรี คณะ วจก.
การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/58
การอบรมเชิงวิชาการ "กลยุทธ์การสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์"
คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ และการจัดการความรู้
โครงการศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการอบรมเสริมความรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 6/58