สาระหน้ารู้ กับ ฝ่ายวิชาการ

On26 กันยายน 2554

- การยื่นเรื่องและขั้นตอนการขอโอนและเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาจรี

article posted to: Webmaster

comments read more


On24 สิงหาคม 2554

- การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ

article posted to: Webmaster

comments read more


On27 พฤษภาคม 2553

- การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
- กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553.

article posted to: Webmaster

comments read more


On19 กุมภาพันธ์ 2553

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2553
-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน การจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2553

article posted to: Webmaster

comments read more


On 01 มีนาคม 2552

- กำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
- แนวปฏิบัติในการเสนอเอกสารหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการดุดมศึกษา
- การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
- แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา

article posted to: Webmaster

comments read more


On 01 มีนาคม 2552

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเสนอขออนุมัติเปิดและปิดหลักสูตร
- ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศณียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ
- กำหนดแนวปฏิบัติ ให้นักศึกษาแต่งเครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และถูกต้อง
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวตำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

article posted to: Webmaster

comments read more


On 29 เมษายน 2552

- แนวทางและมาตราการในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
- มาตราฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

article posted to: Webmaster

comments read more


On 12 กันยายน 2552

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
- หน่วยงานต่างๆที่รับติดต่อกรณีที่นักศึกษามีปัญหา

article posted to: Webmaster

comments read more