ประวัติความเป็นมา

     มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ตามยุทธศาตร์ของมหาวิทยาลัยกับพันธกิจการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โดยมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลกรทางการศึกษาในระดับต่าง ๆ การส่งเสริมวิทยฐานะ การใช้บริการวิชาการแก่สังคม การพัฒนางานวิจัยในด้าน
ต่าง ๆ พร้อมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

     ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความต้องการของประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอชัยบาดาล  และอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฎเพทสตรี อำเภอชัยบาดาลจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นพร้อมกับการมีส่วนร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เป็นสังคมที่เติมโตอย่างมั่นคงและยังยืนตามลำดับ

     มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอชัยบาดาล ซึ่งมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดลพบุรี ประมาณ 85 กิโลเมตร และมีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

                ทิศเหนือ                  ติดต่อกับอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

                ทิศตะวันออก         ติดต่อกับอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี และอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

                ทิศใต้                      ติดต่อกับอำเภอท่าหลวง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

                ทิศตะวันตก           ติดต่อกับอำเภอโคกสำโรง อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

     อาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี อำเภอชัยบาดาล เดิมตั้งอยู่ที่โรงเรียนนารายณ์วิทยา เลขที่ 424 หมู่ 6 ถนนสุขาภิบาล 21 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130  โดยดำเนินการเช่าอาคารเรียนและห้องต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และภายหลังได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น มีอาณาเขตและพื้นที่โดยรอบประมาณ 50 ไร่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน มีการบริการด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาทุกระดับชั้นอย่างทั่วถึง ซึ่งอาคารดังกล่าวตั้งอยู่เลขที่ 195 หมู่ 3 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 และดำเนินการจัดให้มีการเรียนการสอนและงานกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่อาคารใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2554 มาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

 

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

งานวิชาการ

เผยแพร่บทความ

ทำเนียบรุ่นนักศึกษา

ดาวน์โหลด