สำนักงาน
   
นายวิฑูรย์   โพธิ์มงคล
หัวหน้าสำนักงาน
 
 
นางสาวนันท์นภัส   อยู่พิทักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 


 
นางสาวยุรนันท์  คำโพธิ์
เจ้าหน้าที่บรรณรักษ์

 

นาง บุณเทียน พรมศรี
แม่บ้าน

 

นาย สมิง ไมยปอง
พนักงานขับรถ

 

นาง ไพรินทร์ วงษา
แม่บ้าน

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

งานวิชาการ

เผยแพร่บทความ

ทำเนียบรุ่นนักศึกษา

ดาวน์โหลด