ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

          ปรัชญา 

               มหาวิทยาลัยทันสมัย                ใส่ใจคุณภาพทุกด้าน

               มีมาตรฐานระดับสากล              ประชาชนพึ่งพาได้

         วิสัยทัศน์

     มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัย มีความเป็นเลิศทางด้านการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ และรับใช้สังคม

พันธกิจ

              -  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล และขยายโอกาสทางการศึกษา

              -  ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู

              -  วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดิริ

              -  บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของขิมชนและท้องถิ่น

              -  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

              -  พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

          เอกลักษณ์

             - มุ่งบริการวิชาการ สืบสานโครงการพระราชดำริ พัฒนาครู อนุรักษ์ และเชิดชูศิลปวัฒนธรรม

            อัตลักษณ์

            -  ม (มืออาชีพ)   หมายความว่า มีความรู้และนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

            -  ร (รับผิดชอบ) หมายความว่า มีความรับผิดชอบ

            -  ท (ทันสมัย)    หมายความว่า มีความรู้ที่ทันสมัย ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่่ทันสมัยปฏิบัติงาน

  

 

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

งานวิชาการ

เผยแพร่บทความ

ทำเนียบรุ่นนักศึกษา

ดาวน์โหลด