หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
เขียนโดย suriya hanphichai   
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2013 เวลา 14:58 น.

กลุ่มวิชาการศึกษา

หลักสูตร

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549

3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548

4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2555

5. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549

6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549

7. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

8. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2551

 

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

งานวิชาการ

เผยแพร่บทความ

ทำเนียบรุ่นนักศึกษา

ดาวน์โหลด