PDF พิมพ์ อีเมล

                                     top admin

   atikan
รศ.ดร.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
 ผศ.จนตนาเวชมผศ.จินตนา เวชมี

 ผศ.ธนดาภแดงผศ.ธนิดา  ภู่แดง

ผศ.ดร.ปรชาสขเกษมผศ.ดร.ปรีชา  สุขเกษม
 ผศ.ดร.ฐาปกรณ  แกวเงนผศ.ดร.ฐาปกรณ์  แก้วเงิน  ผศ.ดร.เพชรสดาเพชรใสผศ.ดร.เพชรสุดา  เพชรใส  ผศ.ดร.สมฤทธเสนกาศผศ.ดร.สัมฤทธิ์  เสนกาศ
 ผศ.ศภวฒนลาวณวสทธผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณวิสุทธิ์   ศาสตราจารยประดษฐพงศทองคำ
ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
 R-rai bossผศ.อาลัย   เนรานนท์
 

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

งานวิชาการ

เผยแพร่บทความ

ทำเนียบรุ่นนักศึกษา

ดาวน์โหลด