พิธีไหว้ครูหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล ประจำปี 2557
เขียนโดย suriya hanphichai   
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2014 เวลา 11:31 น.

MG 8642 001วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล ผศ.อาลัย เนรานนท์ กรรมการและผู้ชวยเลขานุการคณะกรรมการจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครูหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล ประจำปีการศึกษา 2557 

เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและบูชาคุณครูบาอาจารย์ ตลอดจนเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทางหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล จึงได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารเรียน หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
MG 8642 002
MG 8642 003
MG 8642 004
MG 8642 007
MG 8642 008
MG 8642 009
MG 8642 010
MG 8642 011
MG 8642 012
MG 8642 013
MG 8642 0016

 

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

งานวิชาการ

เผยแพร่บทความ

ทำเนียบรุ่นนักศึกษา

ดาวน์โหลด