หลักสูตรได้ผ่านการรับทราบให้ความเห็นชอบ จาก สกอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว