ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ โควตา/Portfolio

ประกาศรายชื่อ 2566 รอบแรก

ข่าวอื่นๆ