สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. จัดอบรม Soft Skills สู่การเป็นครูในยุค Next Normal

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมโครงการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง Soft Skills สู่การเป็นครูในยุค Next Normal ในรูปแบบการอบรมระบบ Hybrid Meeting สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 คน ได้รับการพัฒนาทักษะให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล และเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ปรางฉาย ปรัตคจริยา รองผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ อ.ณัฏฐพล คุปต์ธนโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ