มรท. จัดอภิปรายความสุ่มเสี่ยงทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอภิปรายในหัวข้อ ความสุ่มเสี่ยงทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ กรณีศึกษาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในรูปแบบการอภิปรายระบบ Hybrid Meeting สำหรับการอภิปรายครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้สนใจ ที่ร่วมการสัมมนา จำนวนกว่า 180 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับคำแนะนำและเทคนิคในการเขียนผลงานได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ , ศ.เกียรติคุณ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล และ ศ.ดร.อภิชาต สุขสำราญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ