มรท. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชา ศท 0022704 นวัตกรท้องถิ่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ซึ่งจัดโดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศท 0022704 นวัตกรท้องถิ่น เข้าร่วมการปฐมนิเทศจำนวน 600 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาจะมีความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น และการทำกิจกรรม ซึ่งรายวิชานวัตกรท้องถิ่นเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน วิถีชุมชน วิถีไทย ภูมิปัญญาไทย การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระบวนการสร้างนวัตกรท้องถิ่น การพัฒนาความคิด จิตอาสา การออกแบบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สำหรับกิจกรรมตลอดการปฐมนิเทศ ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับวิศวกรสังคม โดย คุณกานนท์ เรือนงาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี / การแนะนำและการชี้แจงแผนการเรียนรายวิชา ศท 0022704 นวัตกรท้องถิ่น โดย รศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.ชูชาติ พยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / การแนะนำทีมวิทยากรและอาจารย์ผู้สอน และกิจกรรมปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อการเป็นนวัตกรท้องถิ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ