ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รอบที่ ๓ รับตรงเพิ่มเติม/Portfolio สาขาวิชาพลศึกษา

รอบ 3 พลศึกษา

ข่าวอื่นๆ