โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพแก่ครูและนักเรียนในสถานศึกษาในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพแก่ครูและนักเรียนในสถานศึกษาในท้องถิ่น “สู้ภัยโควิด” ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาวิชาชีพผ่านประสบการณ์  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพในงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างผลผลิตในการช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม และ อ.อรวรรณ แท่งทอง อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการสอนออนไลน์แก่ครูในจังหวัดลพบุรี และได้รับเกียรติจาก คุณนรินทร์ธัช  อินทร์วรรณ, คุณเตชินี สุขรักษ์, คุณณัฐนิช  ขวัญเทศ และ คุณศศิธร เดชแพง ซึ่งเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ของอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่นักเรียนในจังหวัดลพบุรี
สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นใน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการสอนออนไลน์แก่ครูในจังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดการอบรมในวันที่ 13 และ 17 กรกฎาคม 2564 และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่นักเรียนในจังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดการอบรม จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 3 วัน โดยรุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2564 / รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2564 / รุ่นที่ 3 อบรมระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ