การประชุม คกก.กองทุนพัฒนาบุคลากร มรท. ครั้งที่ 3/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดวุฒิและสาขาที่สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2562 - 2566 / การพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี พ.ศ.2564 - 2568 / การพิจารณาปรับแก้ไขสัญญาอนุญาตให้รับทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ