การประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/64

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

โดยมีวาระที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ได้แก่ การแจ้งเรื่องการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 / การแจ้งเรื่องการคืนเงินค่าเทอม 50% แก่นักศึกษา / การแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากวิทยาการสารสนเทศและนวัตกรรม เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมอื่นๆ