การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 3/65

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ สมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นของหลักสูตร และแผนพัฒนาสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นรายชั้นปีของหลักสูตร / การพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียน X (ขส.), M (ขาดสอบ) และ I (ร) / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา
โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ ผศ.อภิชาติ อาวจำปา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ อ.ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ