การประชุม คกก.สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาเลือกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณาจัดทำร่างปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณาร่าง แบบประวัติ และคุณสมบัติของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณาจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณาจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผู้มีสิทธิสมัคร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และผู้มีสิทธิหยั่งเสียงในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมอื่นๆ