การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 4/65

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี / การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณาคำของบประมาณเงินรายได้จากการรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาประจำภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณากรอบแนวทางการปรับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคต / การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ