นายกสภา มรท. นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร ร่วมการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัย วันที่ 2

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมแมกโนเลีย 1 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นวันที่ 2 ในรูปแบบการประชุมแบบ Onsite และ Online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในประเด็นบทบาทและพันธกิจของสภามหาวิทยาลัย อำนาจและหน้าที่ดูแลกิจการด้านวิชาการ อำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการด้านการบริหารจัดการ การสรุปพันธกิจและแนวทางการควบคุมดูแลกิจการ และการปรับโครงสร้างและกระบวนการควบคุมดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย และเพื่อนำผลสรุปจากการระดมสมองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย นำไปสู่แนวทางการกำกับดูแลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ และกิจการอื่น ๆ รวมทั้งการปรับโครงสร้างและกระบวนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการกำกับดูแลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
โดยในวันนี้เป็นการชี้แจงและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการกำกับดูแลการจัดการศึกษาด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย และ คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นผู้นำเสนอข้อมูล 
และการชี้แจงและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการปรับโครงสร้างและกระบวนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการกำกับดูแลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย และ คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นผู้นำเสนอข้อมูล
จากนั้นในภาคบ่าย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัย ต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาประเด็นด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านงานวิชาการ / ด้านการบริหารจัดการ / ด้านทักษะการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะของบุคลากร / ด้านการรับนักศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย / ด้านการจัดพื้นที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดเรียนการสอนของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา / ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ