การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/65

คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพิจารณารางวัลเพชรเทพสตรี จากสภาคณาจารย์และข้าราชการ / การพิจารณาจัดทำทำเนียบเพชรเทพสตรี / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาการให้การสนับสนุนเสื้อสูทให้กับสภานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวนโยบายในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้กับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ