การประชุม คกก.ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/65

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนงานก่อสร้างและแผนการส่งงวดงานของโครงการ / การพิจารณาเรื่อง บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด ขอติดตามและแจ้งค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัย กรณีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ตามสัญญาได้ / การพิจารณาขอสงวนสิทธิ์การปรับผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างนำสัญญาไปจ้างช่วงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางผู้ว่าจ้าง

กิจกรรมอื่นๆ