การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 4/56

คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุมวิจิตรภาคียสถาน เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ที่นำมาจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม (ส่วนที่หักไว้ 20%) / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ กรอบแนวทาง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณาขออนุมัติเงินสำรองโครงการ U2T for BCG / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ฉบับที่ 2

กิจกรรมอื่นๆ