สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดอบรมการยกระดับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย ชั้น 10 อาคาร 80 ปีฯ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน ได้ออกแบบการเรียนรู้และปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยศตวรรษที่ 21 และเพื่อพัฒนาทักษะครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กิรณา เกี๋ยสกุล ข้าราชการบำนาญ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ อ.นงลักษณ์ ทุมาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ จ.ลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ