ศูนย์ภาษาจัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ.ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาอังกฤษในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ ตลอดจนเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อพัฒนาสื่อเอกสารทางวิชาการและให้บริการท้องถิ่นด้านภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปทมา อัตนโถ อาจารย์พิเศษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น, อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษา, ผศ.ดร.บุญญเลขา มากบุญ หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกอบรม

กิจกรรมอื่นๆ