การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 9/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีฐานะตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 13 คน / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ / การพิจาณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา / การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมอื่นๆ